Become a PO TRADE partner

 • بهترین شرایط افیلیت در بازار
 • پوشش خدمات در سراسر جهان
 • کارمزد مشارکت در سود حداکثر 80%

Exclusive conditions for PO TRADE partners

 • شراکت در سود

  سیستم مشارکت در سود پیشرفته با درآمد منفعل بلند مدت.

 • پاداش برای FTDs

  سیستم پاداش اضافی به همراه پرداخت برای اولین واریز های مشتری.

 • مسابقات شرکت های افیلیت با مشارکت رایگان

  Get additional commission and win stunning prizes for your performance.

 • پرداخت های هفتگی

  Regular and stable payouts without any delays.

 • مواد تبلیغاتی گسترده

 • پشتیبانی و همیاری 24 ساعته

 • برنامه زیر مجموعه

 • پست بک های خودکار

 • برنامه ها و لینک های تلفن همراه

Sign up now.
Regular and stable payouts without delays.

چگونه کار می کند

1

Register a partner account

Be productive and upgrade your profile status to rise your commission up to 80%

Shadow Registration icon 1 Registration icon 2
Shadow Verification icon 2 Verification icon 1
2

Refer new clients

The higher the amount of active referrals the bigger is your commission and bonus

3

Clients start trading

And generating trading volume on their PO TRADE accounts

Shadow Registration icon 2 Registration icon 1
Shadow Verification icon 2 Verification icon 1
4

Get commission for each active referral

Depending on the chosen affiliate campaign and partner status

برنامه های پیشنهادی

جریان های ترافیکی خود را تقسیم و ترکیب کنید تا از برنامه مشارکت ما حداکثر درآمد را کسب کنید

پیشنهاد شراکت در درآمد

شما بر اساس فعالیت معاملاتی همه معرف شده های خود از محل درآمد شرکت، کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در واریز

شما براساس اولین واریز معرف شده خود کمیسیون دریافت می کنید

پیشنهاد شراکت در حجم

شما براساس کل حجم معاملات معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید و همچنین از درآمد شرکت بر اساس فعالیت معاملاتی کل معرف های خود کارمزد دریافت می کنید.

پیشنهاد شراکت در گردش مالی

شما براساس کل حجم معاملاتی معرف شده های خود کارمزد دریافت می کنید

پیشنهاد CPA

برای معرفی و ارجای یک مشتری فعال براساس مبلغ GEO و FTD، یک بار کارمزد دریافت می کنید

Forex trading commission

Receive a fixed or a progressive commission for clients who trade on Forex MT5 platform

پیشنهادات براساس سطح پروفیل

منظم
پریمیوم
VIP
IB
شرایط FTD 3 - 49
شراکت در درآمد 50%
شراکت در واریز 50% برای واریز اول
شراکت در حجم 40% شراکت در درآمد
+ 2% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 5%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ 1000
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 50 - 199 (or from 50 - 199 FTD with total amount over $2 500)
شراکت در درآمد 60%
شراکت در واریز 100% برای واریز اول
شراکت در حجم 50% شراکت در درآمد + 2.5% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.5%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 7%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ 5000
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 200 - 499 (or from 200 - 499 FTD with total amount over $10 000)
شراکت در درآمد 70%
شراکت در واریز 50% برای 5 واریز اول
شراکت در حجم 55% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 4.7%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ نامحدود
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه
شرایط FTD 500+ (or from 500 FTD with total amount over $25 000)
شراکت در درآمد 80%
شراکت در واریز 50% برای هر واریز
شراکت در حجم 60% شراکت در درآمد + 3% گردش مالی خالص
شراکت در گردش مالی گردش مالی خالص 5%
CPA مقدار کارمزد به GEO و مبلغ واریزی بستگی دارد
کارمزد تابع شراکت 10%
حداکثر کارمزد برای هر مشتری، $ نامحدود
بونوس +
تکرر پرداخت هر دوشنبه

ثبت نام کنید و سود کسب کنید