موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-11-10 09:02:48
I love this platform and give me a great trading experience
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-09 19:09:45
Best platform ever no issues all is well
I got 235 $ in tow days , ????????????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-09 11:05:13
best platfrom very good earn site 92% profit best
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-09 03:56:15
Nice experince
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-08 18:37:02
Hi ,this is the best platform for the earning from the binary option
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-08 12:30:49
very good site super earn
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-07 20:46:08
Best withdrawal services and easy to understand the site . Best trading rates
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-07 15:37:12
I will be willing to give this 5 star in the future, however there are a couple of issues.
Firstly I’d like to point out the good points. Amazing concept, great for beginner and experienced traders. Love the idea of copy trades and earning achievements whilst the individual develops their strategy and edge. Additionally I love the concept of OTC trading options, think it’s a fantastic way to trade.
However, the support one gets via PO TRADEs is incredible slow and sometimes complex, if it wasn’t for the General Chats section with moderators then traders would be left clueless. Thank you to all the moderators and fellow traders out there.
Additionally, I feel PO TRADEs can be quick to deposit your funds but incredible slow to receiving profits, or any help from Support during the withdrawal process.
Other payment gateways would add more flexibility to the platform which I hope they consider in the future. Once these issues have been addressed then it is a definite 5 stars from me.
Will T
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-07 08:03:49
The best binary trading platform ... very easy to use ...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-11-06 17:17:20
Best place to trade binary options
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید