برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 07:38, 28.11.2021*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
64%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
58%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
48%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
69%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.