موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

برنامه‌ی معاملات نمادها

فهرست فعلی دارایی های موجود با پرداخت های مربوطه. مربوط به: 10:48, 21.09.2023*
نمادهای معاملاتی
(UTC+2)
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH OTC
79%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY OTC
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
62%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
55%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
49%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
46%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
43%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
38%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
35%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
33%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
20%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
47%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
45%
کریپتوکارنسی‌ها
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SMI 20
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAC 40
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AEX 25
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
*داده های برجسته فقط در زمان بارگیری صفحه مرتبط هستند و فقط برای اهداف مرجع هستند.
*برنامه زمانبندی دارایی در زمان سرور (UTC+2) مشخص شده است..