برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 20:24, 24.05.2022*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
71%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
40%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPMorgan Chase & Co
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc
35%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil
35%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel
25%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple
22%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200
37%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.