موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

برنامه‌ی معاملات نمادها

فهرست فعلی دارایی های موجود با پرداخت های مربوطه. مربوط به: 05:23, 23.02.2024*
نمادهای معاملاتی
(UTC+2)
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/THB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/COP OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/ARS OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/DZD OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/IDR OTC
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/BDT OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/EGP OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/SGD OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CLP OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/PHP OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
79%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
71%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/BRL OTC
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
64%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY OTC
62%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/MXN OTC
59%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/VND OTC
58%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/PKR OTC
54%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
52%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
49%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
46%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/MYR OTC
41%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/INR OTC
39%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
29%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
26%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
32%
کریپتوکارنسی‌ها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin ETF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
BNB OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Polkadot OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Dogecoin OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Solana OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Toncoin OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Avalanche OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TRON OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Ethereum OTC
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Ripple OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Polygon OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Chainlink OTC
71%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Litecoin OTC
44%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cardano OTC
26%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
15%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
*داده های برجسته فقط در زمان بارگیری صفحه مرتبط هستند و فقط برای اهداف مرجع هستند.
*برنامه زمانبندی دارایی در زمان سرور (UTC+2) مشخص شده است..