برنامه‌ی معاملات نمادها

نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
Relevant for: 13:06, 21.04.2021*
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alcoa Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bank of America OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Caterpillar Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
3M Company OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Walt Disney OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
HP Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
IBM OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USCrude OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
UKBrent OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/SGD
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
79%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CAD
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Altria Group Inc OTC
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Home Depot Inc OTC
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
62%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
62%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
58%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Lukoil OTC
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CHF
53%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gazprom OTC
48%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Nornickel OTC
46%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EOS
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB
39%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Google OTC
25%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.