Lịch giao dịch tài sản

Có liên quan tới: 17:49, 27.06.2022*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
69%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
68%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
68%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
66%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
62%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
60%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
56%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
51%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel
20%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Ethereum
40%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dash
15%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.