موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-09-20 19:17:17
This app is amazing!!!! I started with the free practice portion - and now I have switched to the live trading and I am very happy with everything. I have tried other brokers but this is by far my favorite!!!
If you haven't started - you're missing out, thats for sure!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:11:17
nice and easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:10:58
nice application demo acc very useful
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:05:20
Best binary option app! I have success trading, no problems depositing/withdrawing money, and you can trade 7 days a week ! I love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:58:57
I Love the Mobile App from The App Store. PO TRADEs has many features that makes them the top broker for binary options. The simple and easy to use platform makes and trader welcome no matter the experience.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:54:37
Brilliant app, great for when trading on the move.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:49:33
Nice mobile Trading
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:48:30
Love the app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:44:56
Simple and easy to use, straight forward and not complicated. I love the app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:20:03
PO TRADE overall has been and is a good platform for trading currency. The app works well and I would definitely recommend and rate 5 stars
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید