موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-04-08 19:29:08
I lost some money my first time around, but now I have gotten better and learned new strategies, and I am making some profit, slowly but surely
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-07 06:50:25
PocketOption is probably one of the better brokers. The buyouts could be better during the times that I trade. Sometimes a bit laggy when inputing a trade also. Love that you can put candles on the chart & mark them up. You can also add indicators & trade on them. That is big for me!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-04 11:34:53
Really awesome platform used to trade. Indicators are easy to follow once you understand it. So many helpful people willing to assist.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-03 18:39:07
I LOVE PO TRADE! I've tried a few other platforms and this one is by far the best one with consistent profits. Those who complain it's a scam just don't seem to know how to read charts etc. I was able to leave my 9-5 and have financial freedom thanks to these guys. :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-02 15:47:49
The platform is good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-31 04:23:14
i love this app its amazing for trades a1
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-29 09:21:42
Very impressive platform and setup! Glad I joined!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-27 17:35:52
every thing is excellent except, the delay in accepting the trades, which is problematic for one minute traders
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-23 16:53:16
PO TRADE is very user friendly and effective! Great perks as well!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-22 14:32:17
It is a suitable option to testify how you are well done at binary trading
Keep running the platform and enjoy earning reasonable profits , don't forget to acknowledge your friends what is your position at PO TRADE!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید