موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-03-22 14:32:17
It is a suitable option to testify how you are well done at binary trading
Keep running the platform and enjoy earning reasonable profits , don't forget to acknowledge your friends what is your position at PO TRADE!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-21 05:42:45
Trading 24/7!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-19 17:08:29
great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-19 01:54:10
Хорошо будет если вы сделаете с какой карты пополняешь она автоматом сохраняется в системе чтобы можно было на неё вывести средства
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-16 00:30:44
100% secure than other platforms
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-11 15:17:59
Great platform with unlimited indicators
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-11 01:17:21
very very wonderful and interesting way to earn using binary options quite unique gems and achievement levels it keeps you focused and make you want to do more easy execution in trading platforms and great customer service ...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-10 09:33:10
I love PO TRADE ! It’s perfect for people who didn’t have a huge capital because they allow $50 deposits. I like being able to trade 30 seconds as well... The best part odd the quick withdrawals, my money hit my account in minutes !
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-09 02:19:42
Guys , the withdrawal of fund with this Broker is fast at moment. That is the concern of all traders. The concern is solved here with PO TRADEs fast payment.


PO TRADE is among the reliable broker when it comes to price execution at moment. PO TRADE DO not Manipulate candlestick because I have not witnessed such since I joined then over 2yrs.
KEEP IT UP.

I will give 10 stars to PO TRADE for dealing with customers. At moment they are the best. I have evidence to prove that. I am not an employee of PO TRADE .this is my true experience with them.
Keep it up
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-07 22:35:58
good day with pocket
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای PO TRADE نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید