Motor koji daje optimizovane tabele smanjuje vreme učitavanja i povećava život baterije do 25%.

Ugovor o javnoj ponudi

Ovaj ugovor o javnoj ponudi (u daljem tekstu: Ugovor) reguliše uslove i pravila za usluge kompanije "PO Trade LTD, registrovane na adresi: Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia, pod registarskim br. 2019-00207" (u daljem tekstu: Kompanija), a koje se pružaju onlajn na: https://po.trade/. Ovaj Ugovor je prihvaćen kao dokument na mreži i ne zahteva potpise ugovornih strana.

Klijent automatski potvrđuje da Ugovor prihvata u potpunosti time što registruje profil Klijenta na veb sajtu Kompanije. Ugovor ostaje na snazi dok ga jedna od strana ne raskine.

 • Uslovi i definicije
  • Polje klijenta – radni prostor kreiran u veb korisničkom okruženju, koji koristi Klijent za izvršavanje trgovačkih i netrgovačkih operacija i unos ličnih informacija.
  • Klijent – bilo koja osoba starija od 18 godina, koja koristi usluge Kompanije u skladu sa ovim Ugovorom.
  • Kompanija - pravno lice, pod nazivom "PO Trade", koje u skladu sa odredbama ovog Ugovora, obezbeđuje obavljanje arbitražnih operacija kupovine i prodaje CDF ugovora.
  • Netrgovačka operacija – bilo koja operacija u vezi sa dopunom računa za trgovanje Klijenta neophodnim sredstvima ili povlačenjem sredstava sa računa za trgovanje. Za netrgovačke operacije, Kompanija koristi sisteme elektronskog plaćanja, odabrane po sopstvenom nahođenju i povezane sa odgovarajućim korisničkim okruženjem u polju Klijenta.
  • Profil Klijenta – skup ličnih podataka o Klijentu, koje je on/ona uneo/la prilikom procesa registracije i verifikacije u okviru polja Klijenta, a koji su uskladišteni na bezbednom serveru Kompanije.
  • Račun za trgovanje – specijalizovan nalog na serveru Kompanije koji omogućava Klijentu da obavlja trgovačke operacije.
  • Trgovačka operacija – arbitražna operacija kupovine ili prodaje trgovačkih ugovora, koju izvršava Klijent koristeći terminal za trgovanje dostupan u okviru polja Klijenta.
  • Server za trgovanje – server u vlasništvu Kompanije na kojem je instaliran specijalizovan softver, a koji služi za obavljanje trgovačkih i netrgovačkih operacija Klijenata kao i praćenje statističkih podataka u vezi sa ovim operacijama.
  • Terminal za trgovanje – specijalizovano korisničko okruženje koje se nalazi u okviru polja Klijenta, povezano sa serverom za trgovanje Kompanije, a koje omogućava Klijentu da obavlja trgovačke operacije.
 • Opšte odredbe
  • Usluga koju pruža Kompanija je internet usluga koja koristi zvaničan veb sajt Kompanije kao i njen server za trgovanje za izvršenje trgovačkih operacija. Korišćenje ove usluge podrazumeva dostupnost održive internet veze visoke brzine na uređaju Klijenta.
  • U svom radu, Kompanija se rukovodi postojećim zakonodavstvom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kompanija zahteva od Klijenta da ispravno unese lične podatke, dok zadržava pravo da verifikuje identitet Klijenta, koristeći načine koji su potrebni:
   • Otpremanje skeniranih kopija dokumenata koji potvrđuju identitet Klijenta i stvarno mesto prebivališta na profil Klijenta.
   • Telefonski poziv Klijentu na naveden broj telefona.
   • Ostala sredstva koja Kompanija, po svom nahođenju, smatra neophodnim za potvrdu identiteta i finansijske aktivnosti Klijenta.
  • Bez obzira na pravni status (pravno ili fizičko lice), Klijentu nije dozvoljeno da ima više od jednog računa za trgovanje kod Kompanije. Kompanija zadržava pravo da raskine ovaj Ugovor ili resetuje rezultate trgovačkih operacija u slučaju ponovne registracije profila Klijenta ili u slučaju korišćenja više računa za trgovanje od strane istog Klijenta.
  • Profil Klijenta je registrovan u bezbednom prostoru polja Klijenta na zvaničnom veb sajtu Kompanije. Kompanija garantuje poverljivost ličnih podataka Klijenta u skladu sa odredbama člana 8. ovog Ugovora.
  • Klijent je odgovoran za bezbednost podataka za potvrdu identiteta pri pristupu polju Klijenta, koje je dobio od Kompanije; u slučaju gubitka pristupa polju Klijenta, Klijent mora bez odlaganja obavestiti Kompaniju radi blokiranja pristupa sredstvima na računu za trgovanje.
  • Nakon registracije, Kompanija automatski Klijentu obezbeđujeračun za trgovanje gde će Klijent izvršavati sva trgovanja i netrgovačke operacije.
  • Kompanija obavlja kotiranje za Klijente koristeći sopstvene plaćene izvore kotacija, primenjujući obradu protoka kvota u skladu sa potrebama obezbeđivanja likvidnosti ugovora koje su Klijenti otvorili. Kvote bilo koje druge kompanije i/ili kvote preuzete iz nekih plaćenih izvora ne mogu biti uzete u obzir prilikom razmatranja spornih situacija.
  • Kompanija obezbeđuje Klijentu specijalno pripremljeno veb korisničko okruženje (terminal za trgovanje) za izvršavanje trgovačkih operacija u okviru polja Klijenta.
  • Kompanija zabranjuje Klijentu da pribegne bilo kojoj vrsti prevarne aktivnosti koju bi Kompanija mogla smatrati radnjom koju Klijent vrši radi sticanja profita koristeći operacije koje mu Kompanijanije naložila, ranjivosti na zvaničnom veb sajtu (veb sajtovima) Kompanije, špekulacije sa bonusima i zloupotrebe trgovanja, uključujući ali ne ograničavajući se na hedžing transakcije sa različitih naloga, špekulacije sa klasama aktive problematične likvidnosti itd. U ovom slučaju, Kompanija zadržava pravo da raskine ovaj Ugovor ili da resetuje rezultate trgovačkih operacija.
  • Kompanija zadržava pravo da ovaj Ugovor raskine ili da obustavi bilo koju komunikaciju sa Klijentom u slučaju da otkrije nepošten stav prema Kompaniji u celini ili prema pruženim proizvodima i uslugama, uključujući (ali ne ograničavajući se na) vređanje zaposlenih i partnera Kompanije, klevetanje, objavljivanje nepouzdanih informacija o Kompaniji, negativne recenzije kao i pokušaje ucene ili iznude od strane Klijenta.
  • Kompanija zadržava pravo da Klijentuzabrani da kopira trgovačke operacije drugih trgovaca ili da resetuje rezultate kopiranih trgovačkih operacija u slučaju otkrivanja povrede obaveza u trgovanju ili bilo kakve povrede ovog Ugovora od strane pružaoca kopiranja.
  • Klijent će voditi računa da su njegove/njene aktivnosti uvek i u potpunosti usklađene sa zakonodavstvom zemlje u kojoj se obavljaju.
  • Klijent potvrđuje i prihvata odgovornost za plaćanje svih poreza i naknada koje mogu proisteći iz izvršavanja trgovačkih operacija.
  • Kompanija zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ograniči dostupnost ponuđenih funkcionalnosti i usluga, kao i pogodnosti namenjenih motivaciji korisnika.
  • Kompanija prihvata da Klijentu obezbedi usluge pod uslovom da Klijent nije državljanin ili ima stalno prebivalište u zemljama navedenim u članu 11: "Lista zemalja" ovog Ugovora ili na bilo kojoj teritoriji pod jurisdikcijom ili efektivnom kontrolom ovih zemalja. Kompanija zadržava pravo da ograniči dostupnost ponuđenih usluga u ovim zemljama.
 • Postupak izvršavanja netrgovačkih operacija
  • Netrgovačke operacije uključuju operacije koje izvršava Klijent da bi dopunio/la račun za trgovanje kao i povukao/la sredstva sa njega (depozit i povlačenje sredstava).
  • Netrgovačke operacije izvršava Klijent uz pomoć funkcionalnosti polja Klijenta. Kompanija ne obavlja zahtevane netrgovačke operacije putem konvencionalnih sredstava komunikacije (e-pošta, ćaskanje uživo itd.).
  • Dok izvršava netrgovinske operacije, Klijentu je dozvoljeno da koristi samo lična sredstva sa elektronskih i bankovnih računa za plaćanje, a koji su u vlasništvu Klijenta.
  • Valuta ovogračuna za trgovanje je USD/američki dolar. Ova valuta je upotrebljena za prikaz stanja na računu za trgovanje Klijenta. Valutaračuna za trgovanje ne može biti izmenjena od strane Klijenta. Automatski preračun deponovanog iznosa iz valute koju koristi Klijent u valutu računa za trgovanje se primenjuje kada Klijent deponuje sredstva na račun za trgovanje. Isti proces se odvija u toku postupka povlačenja sredstava.
  • U slučaju konverzije valuta, Kompanija koristi devizni kurs u skladu sa ponudama od strane podržanih pružalaca usluga elektronskog plaćanja u trenutku izvršavanja netrgovačke operacije.
  • Kompanija postavlja sledeće minimalne iznose za netrgovačke operacije (osim ako nije drugačije navedeno):
   - Depozit - 0.1 USD;
   - Povlačenje - 10 USD.
  • Ako Klijent koristi različite načine za dopunu računa za trgovanje, povlačenje sredstava ka ovim načinima će biti izvršeno u onom istom odnosu u kojem je položen depozit. Ako Kompanija nije u mogućnosti da obradi povlačenje sredstava na način koji je Klijent naznačio, Kompanija će Klijentu ponuditi da izmeni izabrani način plaćanja u jedan od dostupnih u tom trenutku.
  • Ako Klijent koristi bankovne kartice da bi dopunio račun za trgovanje, Klijent garantuje da koristi samo lična sredstva i saglasan je da Kompanija može sačuvati detalje plaćanja bankovnom karticom radi implementiranja funkcionalnosti brze dopune računa za trgovanje - putem jednog klika, onda kada Klijent koristi odgovarajuću funkcionalnost u polju Klijenta. Klijent ovu uslugu može onemogućiti na svoj zahtev tako što će se obratiti korisničkoj podršci Kompanije.

   Na zahtev Kompanije, Klijent se obavezuje da će dostaviti, potvrde radi, skenirane/fotografisane kartice koje se koriste za dopunjavanje računa za trgovanje a u svrhu verifikacije; takođe isključuje mogućnost bilo kakvih potraživanja od Kompanije u vezi sa deponovanim sredstvima.
  • U cilju usaglašenosti sa zahtevima standarda koji su opšteprihvaćeni u zakonodavstvu, kao i u cilju zaštite sredstava Klijenta, povlačenje sredstava će biti izvršeno istim načinom plaćanja koji je prethodno korišćen za polaganje depozita i upotrebom istih detalja plaćanja.
  • Kompanija ne dozvoljava korišćenje usluga koje pruža kao sredstva za izvlačenje profita iz netrgovačkih operacija ili na bilo koji drugi način osim u predviđenu svrhu.
 • Postupak izvršavanja trgovačkih operacija
  • Trgovačke operacije uključuju arbitražne operacije prodaje i kupovine trgovačkih ugovora putem instrumenata za trgovanje koje obezbeđuje Kompanija. Ove operacije se izvršavaju preko terminala za trgovanje koji obezbeđuje Kompanija u okviru polja Klijenta. Obrađivanje svihtrgovačkih operacija Klijenta obavlja Kompanija koristeći server za trgovanje kojim raspolaže uz odgovarajući softver.
  • Kompanija obezbeđuje kvote na terminalu za trgovanje, naznačujući cenu u jednokratnoj kvotiPlost, koja je izračunata po formuli: Plost = Pponuđena cena + (Ptražena cena-Pponuđena cena)/2

   Gde: Plost - Cena koja je korišćena za izvršavanje trgovinskih operacija i transakcija koje se obavljaju prilikom otvaranja i zatvaranja trgovinskih ugovora. Pponuđena cena - Ponuđena cena koju su Kompaniji obezbedili njeni subjekti za održavanje likvidnosti. Ptražena cena - Tražena cena koju su Kompaniji obezbedili njeni subjekti za održavanje likvidnosti.
  • Trgovanje na serveru za trgovanje Kompanije se takođe obavlja po ceni Pizdvojena cena (lost). Kompanija u svakom trenutku dana i noći omogućava trgovinske operacije i kvote.
  • Kompanija koristi tehnologiju kotiranja "Izvršenje tržišta (Market Execution)" za izvršavanje trgovačkih operacija i obavlja transakciju po ceni koja postoji u vreme obrađivanja zahteva Klijenta u nizu zahteva Klijenta ka serveru za trgovanje Kompanije. Maksimalno odstupanje cene naznačene na terminalu za trgovanje Klijenta od cene koja postoji na serveru za trgovanje Kompanije ne prevazilazi vrednost dva prosečna spreda za ovaj instrument trgovanja u periodima koji odgovaraju prosečnoj volatilnosti ovog instrumenta.
  • Kompanija zadržava pravo da Klijentu odbije da izvrši trgovinsku operaciju ako - u trenutku podnošenja zahteva za ugovor - Kompanija ne raspolaže sa dovoljno likvidnih sredstava u izabranom instrumentu trgovanja a do isteka ugovora. U ovom slučaju, pošto klikne na odgovarajuće dugme u okviru terminala za trgovanje, Klijent dobija obaveštenje.
  • Iznos sredstava isplaćenih Klijentu u slučaju pozitivnog ishoda trgovačkog ugovora koji je on/ona zaključio utvrđuje Kompanija kao procenat iznosa kolaterala koji je odredio Klijent u vreme izvršavanja trgovačkog ugovora, a koristeći odgovarajući element korisničkog okruženja u okviru terminala za trgovanje.
  • U okviru usluga koje pruža Kompanija, Klijentu se nudi da kupi ili proda trgovačke ugovore ili da ne učestvuje u operacijama. Trgovački ugovori postoje u različitim klasama, u zavisnosti od načina kupovine.
  • Klijent ima mogućnost da drži bilo koji broj istovremeno otvorenih trgovačkih operacija na svom računu za trgovanje za bilo koji datum isticanja bilo koje klase trgovačkih ugovora koji su dostupni. Istovremeno, ukupan obim svih novootvorenih trgovačkih operacija ne sme nadmašiti iznos stanja na računu Klijenta na terminalu za trgovanje.
  • Kompanija implementira sledeće obavezne mehanizme za obavljanje trgovačkih operacija sa ugovorima CFD klase „visoko - nisko“:
   • Koristeći terminal za trgovanje koji je obezbeđen u okviru polja Klijenta, Klijent određuje parametre trgovačke operacije: instrument za trgovanje, rok isticanja ugovora, obim transakcije i tip ugovora ("Kupiti/Call" ili "Prodati/Put"). Cena koja je prikazana na terminalu za trgovanje Kompanije je Pizdvojena cena (lost).
   • U zavisnosti od obima likvidnosti kojim trenutno raspolaže subjekt za održavanje likvidnosti, prinos trgovinskog ugovora - u slučaju pozitivnog izvršenja - izražava se kao procenat i utvrđen je instrumentom trgovanja koji je Klijent izabrao na terminalu za trgovanje Klijenta. Nivo profitabilnosti se utvrđuje za svaku konkretnu trgovačku operaciju i prikazan je u okviru odgovarajućeg korisničkog okruženja na terminalu za trgovanje Klijenta.
   • Kada Klijent klikne dugme "Kupiti" ili "Prodati" na terminalu za trgovanje, parametri trgovačke operacije, kako ih je Klijent definisao, bivaju fiksirani i preneti na server za trgovanje Kompanije. Server za trgovanje prima zahtev od strane terminala za trgovanje Klijenta i postavlja ga u red zahteva za obradu. U ovom trenutku, račun za trgovanje Klijenta beleži iznos kolaterala za izvršenje trgovinskog ugovora u skladu sa iznosom koji je postavio Klijent.
   • U trenutku pojavljivanja reda za obradu zahteva Klijenta, server za trgovanje učitava glavne parametre ove trgovačke operacije, izvršava samu operaciju po ceni koja u tom trenutku postoji na serveru Kompanije uz zapis ove operacija u serversku bazu podataka. Dakle, obrađivanje trgovačkih operacija se vrši putem tehnologije "Izvršenje tržišta".
   • Vreme obrade Klijentovog zahteva zavisi od kvaliteta veze između terminala za trgovanje Klijenta i servera za trgovanje kao i od trenutnog tržišta za tu klasu aktive. U normalnim tržišnim uslovima, zahtev Klijenta se obično obrađuje u roku od 0 do 4 sekunde. U vanrednim tržišnim uslovima, vreme obrađivanja može biti duže.
   • U vreme isticanja trgovačkog ugovora, cena po kojoj je došlo do sklapanja ugovora se upoređuje sa cenom na zatvaranju. U nastavku se koristi sledeći algoritam:
    • Za vrstu ugovora "Kupiti":
     - ako cena na zatvaranju ugovora nadmašuje cenu na otvaranju ugovora (uz strogo poštovanje, Potvaranje < Pzatvaranje), onda se takav ugovor smatra izvršenim. Fiksni iznos margine i isplata za izvršavanje ovog trgovačkog ugovora se prenose na račun za trgovanje Klijenta u skladu sa vrednošću navedenom na terminalu za trgovanje Klijenta u trenutku kada on/ona upotrebi dugme "Kupiti".
     - ako je cena na zatvaranju ugovora niža od cene na otvaranju ugovora (uz strogo poštovanje, Potvaranje > Pzatvaranje), onda se takav ugovor smatra neizvršenim. Pokrenuto je povlačenje fiksnog iznosa margine sa računa za trgovanje Klijenta.
    • Za vrstu ugovora "Prodati":
     - ako je cena na zatvaranju ovog ugovora niža od cene na otvaranju ugovora (uz strogo poštovanje, Potvaranje > Pzatvaranje), onda se takav ugovor smatra izvršenim. Fiksni iznos margine i isplata za izvršavanje ovog trgovačkog ugovora se prenose na račun za trgovanje Klijenta u skladu sa vrednošću navedenom na terminalu za trgovanje Klijenta u trenutku kada on/ona upotrebi dugme "Prodati".
     - ako je cena na zatvaranju ugovora viša od cene na otvaranju ugovora (uz strogo poštovanje, Potvaranje < Pzatvaranje), onda se takav ugovor smatra neizvršenim. Sada se sa računa za trgovanje Klijenta povlači fiksni iznos margine.
   • Kompanija zadržava pravo da otkaže ili revidira rezultate trgovačke operacije Klijenta u sledećim slučajevima:
    - Trgovačka operacija je otvorena/zatvorena po netržišnoj kotaciji;
    - Trgovačka operacija je izvršena uz pomoć neovlašćenog bota-softvera;
    - U slučaju neispravnosti na softveru ili drugih neispravnosti na serveru za trgovanje;
    - Sintetičke trgovačke operacije (zaključavanja) na trgovinskim ugovorima mogu biti poništene u slučaju otkrivanja očiglednih znakova zloupotrebe.
 • Kvote i informacije
  • Cena koja je ponuđena na terminalu za trgovanje Kompanije koristi se za trgovačke operacije. Uslovi trgovanja za instrumente su navedeni u specifikacijama ugovora. Sva pitanja u vezi sa utvrđivanjem trenutnog nivoa cena na tržištu su u isključivoj nadležnosti Kompanije, a njihove vrednosti su iste za sve Klijente Kompanije.
  • U slučaju neplaniranog prekida u protoku kvota sa servera, a čiji je uzrok hardverski ili softverski kvar, Kompanija zadržava pravo da sinhronizuje bazu javno ponuđenih kotacija na serveru za trgovanje sa ostalim izvorima. Takvi izvori mogu biti:
   A. baza kvota subjekta za održavanje likvidnosti;
   B. baza kvota novinske agencije.
  • U slučaju neuspeha u obračunu profita po vrsti trgovinskog ugovora/instrumenta a koji je posledica neispravnog odgovora softvera i/ili hardvera servera za trgovanje, Kompanija zadržava pravo da:
   A. Otkaže greškom otvorenu poziciju;
   B. Podesi pogrešno izvršenu trgovačku operaciju shodno trenutnim vrednostima.
  • Način podešavanja ili promene obima, cene i/ili broja trgovačkih operacija (i/ili nivoa ili obima bilo kog naloga) utvrđuje Kompanija i to je konačno i obavezujuće za Klijenta. Kompanija se obavezuje da Klijenta obavesti o bilo kom podešavanju ili takvoj promeni čim to postane moguće.
 • Ovlašćenja i odgovornosti Kompanije i Klijenta
  • Klijent nema pravo da od predstavnika Kompanije traži bilo kakve preporuke za trgovanje ili druge informacije koje bi ga/je motivisale da izvrši trgovačke operacije. Kompanija se obavezuje da neće davati Klijentu bilo kakve preporuke koje direktno motivišu Klijenta da izvrši bilo koje trgovinske operacije. Ova odredba se ne primenjuje na izdavanje opštih preporuka od strane Kompanije o korišćenju strategija trgovanja CFD ugovora.
  • Klijent garantuje Kompaniji zaštitu od bilo kakvih obaveza, troškova, potraživanja i šteta koje bi Kompanija mogla da snosi kako direktno tako i indirektno usled nemogućnosti Klijenta da ispuni svoje obaveze prema trećim licima i u vezi sa aktivnostima u Kompaniji i u vezi sa aktivnostima van nje.
  • Kompanija nije pružalac komunikacionih usluga (internet veza) i ne snosi odgovornost za neispunjavanje obaveza usled oštećenja na komunikacionim kanalima.
  • Klijent je dužan da obezbedi kopije dokumenata koji potvrđuju njegov/njen identitet i adresu prebivališta, kao i da se pridržava svih ostalih koraka verifikacije kako ih je utvrdila Kompanija.
  • Klijent se obavezuje da u bilo kom mediju (društvene mreže, forumi, blogovi, novine, radio, televizija - uključujući ali ne ograničavajući se na napred navedene) neće distribuirati bilo koje informacije o Kompaniji bez prethodnog odobrenja tog sadržaja od strane njenog zvaničnog predstavnika.
  • Pre početka korišćenja usluga koje nudi Kompanija, Klijent garantuje da on/ona nije državljanin niti ima stalno prebivalište u zemljama navedenim u članu 11: "Lista zemalja" ovog Ugovora ili na bilo kojoj teritoriji pod jurisdikcijom ili efektivnom kontrolom zemalja sa te liste. U suprotnom, Klijent se obavezuje da neće početi ili da će odmah prestati da koristi ove usluge. Ako Klijent prekrši ove garancije i obaveze, Klijent se obavezuje da Kompaniji nadoknadi sve gubitke izazvane takvim kršenjem.
  • Kompanija zadržava pravo da ovaj Ugovor u celini ili delimično izmeni bez obaveštavanja Klijenta. Aktuelni Ugovor možete naći na zvaničnom veb sajtu Kompanije dok je datum revizije naveden u odgovarajućem članu.
  • Kompanija nije Klijentu odgovorna za bilo koje gubitke koji su posledica korišćenja usluga koje Kompanija pruža; Kompanija ne nadoknađuje moralnu štetu niti gubitak profita osim ako nije drugačije navedeno u ovom Ugovoru ili ostalim pravnim dokumentima Kompanije.
  • Glavni način komunikacije između Kompanije i Klijenta je korisnička podrška kojoj se pristupa sa veb sajta Kompanije, što ne ukida obavezu Kompanije da Klijentu obezbedi neophodnu podršku putem ostalih sredstava i načina komunikacije dostupnih na njenom zvaničnom veb sajtu.
  • Kompanija obezbeđuje sledeći postupak za rešavanje spornih situacija sa Klijentima:
   • Dopuna računa za trgovanje Klijenta se u većini slučajeva obavlja automatski, bez učešća osoblja Kompanije. Izuzetno, u slučaju kvarova na softveru posrednika uključenih u obradu plaćanja, Kompanija može da, po sopstvenom nahođenju, ručno obradi obračun sredstava na računu za trgovanje. Ako je depozit obrađen ručno, Klijent mora - onda kada kontaktira sa korisničkom podrškom Kompanije - navesti ID broj transfera, datum i vreme, način plaćanja koji je korišćen, kao i detalje novčanika pošiljaoca i primaoca.
   • Povlačenje sredstava sa računa za trgovanje Klijenata obavlja se samo ručno nakon što Klijent podnese relevantan obrazac u okviru polja Klijenta. Klijent ne može povući iznos koji prevazilazi iznos sredstava prikazan na njegovom/njenom računu za trgovanje kao raspoloživo stanje. Kada Klijent podnese obrazac za povlačenje sredstava, odgovarajući iznos se odbija od raspoloživih sredstava na računu za trgovanje Klijenta. Obrada zahteva za povlačenje sredstava se izvršava u periodu od tri poslovna dana. U izvesnim slučajevima, Kompanija zadržava pravo da period neophodan za obrađivanje podnetih zahteva produži do 14 poslovnih dana nakon što je o tome unapred obavestila Klijenta.
 • Odricanje odgovornosti od rizika
  • Klijent preuzima sledeće vrste rizika:
   • Opšti rizici ulaganja koji su povezani sa mogućim gubitkom uloženih sredstava - kao posledicom izvršenih trgovačkih operacija. Takvi rizici ne podležu državnom osiguranju niti je zaštita od njih predviđena bilo kojim zakonodavnim aktima.
   • Rizici povezani sa obezbeđivanjem onlajn trgovine. Klijent je svestan da su trgovačke operacije obezbeđene korišćenjem elektronskog sistema trgovanja i nisu direktno povezane sa bilo kojom postojećom globalnom platformom za trgovanje. Sva komunikacija se odvija putem komunikacionih kanala.
   • Rizici povezani sa korišćenjem elektronskih sistema plaćanja trećih lica.
  • Klijent je svestan da on/ona ne može ulagati sredstva na svoj račun za trgovanje ćiji će gubitak znatno narušiti kvalitet njegovog/njenog života ili izazvati probleme Klijentu u odnosima sa trećim licima.
 • Obrada ličnih podataka
  • Kompanija se rukovodi odredbama koje su opšteprihvaćene u svetskoj praksi obrade ličnih podataka Klijenta.
  • Kompanija obezbeđuje bezbednost ličnih podatka Klijenta u obliku u kojem ih je Klijent uneo u toku registracije na zvaničnom veb sajtu Kompanije i unutar profila Klijenta.
  • Klijent ima pravo da izmeni lične podatke u svom polju Klijenta - izuzev adrese e-pošte. Ti podaci mogu biti izmenjeni samo pošto se Klijent lično obrati korisničkoj podršci Kompanije, a nakon odgovarajuće identifikacije.
  • Na svom veb sajtu, Kompanija koristi tehnologiju "kolačića" da bi obezbedila skladištenje statističkih informacija.
  • Kompanija ima program partnerstva, ali partnerima ne pruža bilo kakve lične podatke o korisnicima koji su došli putem njihove preporuke.
  • Mobilna aplikacija Kompanije može da prikuplja anonimizirane statističke podatke o aplikacijama koje su instalirane.
 • Postupak rešavanja zahteva i sporova
  • Svi sporovi između Kompanije i Klijenta se rešavaju u žalbenom postupku putem pregovora i prepiske.
  • Kompanija prihvata zahteve koji proizilaze iz ovog Ugovora samo putem e-pošte support@po-trade.com i to najkasnije 5 poslovnih dana od datuma (dana) spornog slučaja.
  • Kompanija je dužna da razmotri zahtev Klijenta u periodu ne dužem od 14 poslovnih dana nakon prijema pisane žalbe Klijenta, kao i da Klijenta obavesti o ishodu žalbe putem e-pošte.
  • Kompanija ne nadoknađuje Klijentima bilo koji gubitak profita ili moralnu štetu u slučaju pozitivne odluke o zahtevu Klijenta. Kompanija uplaćuje nadoknadu na račun za trgovanje Klijenta ili poništava rezultat sporne trgovačke operacije, dovodeći stanje računa za trgovanje Klijenta u stanje u kojem bi bio da sporna trgovačka operacija nije bila izvršena. Ovo nema uticaja na rezultate ostalih trgovačkih operacija na trgovačkom računu Klijenta.
  • Isplata nadoknade se pripisuje računu za trgovanje Klijenta u roku od jednog poslovnog dana pošto je doneta pozitivna odluka o zahtevu Klijenta.
  • U slučaju spora koji nije opisan u ovom Ugovoru, Kompanija se prilikom donošenja konačne odluke rukovodi standardima opšteprihvaćenih međunarodnih praksi i ideja o pravičnom rešavanju sporova.
  • Ti zakoni Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia će regulisati ovaj Ugovor i svaku radnju u vezi sa njim. Sudovi u Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia će imati isključivu nadležnost i biće mesto obavljanja radnji u vezi sa ovim Ugovorom ili korišćenjem ovih usluga; obe ugovorne strane prihvataju nadležnost takvih sudova u pogledu bilo kojih takvih radnji.
 • Rok i raskid Ugovora
  • Ugovor stupa na snagu od trenutka kada se Klijent po prvi put prijavi u svoje polje Klijenta na https://po.trade/sr/registration/ (registracija profila Klijenta) i važi neograničeno.
  • Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor:
   • Ugovor će biti smatran raskinutim na inicijativu Klijenta u roku od sedam poslovnih dana od trenutka zatvaranja profila Klijenta u polju Klijenta ili prijema pismenog obaveštenja od Klijenta, koje sadrži zahtev za raskid Ugovora, pod uslovom da Klijent nema neizvršenih obaveza po ovom Ugovoru. Obaveštenje o raskidu mora poslati Klijent na e-adresu Kompanije: support@po-trade.com
   • Kompanija ima pravo da jednostrano, bez objašnjenja, raskine Ugovor sa Klijentom. Međutim, Kompanija se obavezuje da će finansijske obaveze koje prema Klijentu ima u vreme raskida Ugovora ispuniti u roku od 30 poslovnih dana - pod uslovom da Klijent nema neispunjenih obaveza po ovom Ugovoru.
   • Kompanija ima pravo da jednostrano raskine Ugovor bez prethodnog obaveštavanjaKlijenta u slučaju kršenja jedne ili više odredbi sledećeg Ugovora.
  • Ovaj Ugovor se smatra raskinutim u odnosu na ugovorne strane onda kada su ispunjene međusobne obaveze Klijenta i Kompanije u pogledu prethodno obavljenihnetrgovačkih operacija i kada su isplaćeni svi dugovi svake ugovorne strane pod uslovom da Klijent nema neispunjenih obaveza.
   U slučaju prevremenog raskida Ugovora od strane Kompanije, u obzir će biti uzeti rezultati trgovačkih operacija i izvršeni shodno proceni Kompanije.
 • Lista zemalja
- Sjedinjene Države
- Austrija
- Belgija
- Bugarska
- Hrvatska
- Kipar
- Češka Republika
- Danska
- Estonija
- Finska
- Francuska
- Nemačka
- Grčka
- Mađarska
- Island
- Irska
- Italija
- Letonija
- Lihtenštajn
- Litvanija
- Luksemburg
- Holandija
- Poljska
- Portugal
- Rumunija
- Slovačka
- Slovenija
- Španija
- Švedska
- Norveška
- Malta