Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Συμφωνία δημόσιας πρότασης

Αυτή η σύμβαση δημόσιας προσφοράς (στο εξής καλούμενη ως Συμφωνία) διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες του "PO Trade LTD είναι εγγεγραμμένος στη διεύθυνση Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia με τον αριθμό εγγραφής 2019-00207" (στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία) που παρέχεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://po.trade/. Η παρούσα Συμφωνία γίνεται αποδεκτή ως έγγραφο που βασίζεται στο διαδίκτυο και δεν απαιτεί υπογραφή από τα μέρη.

Ο Πελάτης επιβεβαιώνει αυτόματα την πλήρη αποδοχή της Συμφωνίας καταχωρώντας ένα Προφίλ Πελάτη στον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Συμφωνία παραμένει έγκυρη έως ότου τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος.

 • Όροι και Σαφήνεια
  • Περιοχή πελάτη – ένας χώρος εργασίας που δημιουργήθηκε στη διεπαφή ιστού, που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη για την εκτέλεση Εμπορικών και μη Εμπορικών Λειτουργιών και την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων.
  • Πελάτης – κάθε άτομο άνω των 18 ετών, που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας σύμφωνα με αυτήν τη Συμφωνία.
  • Εταιρεία – μια νομική οντότητα, που αναφέρεται ως "PO Trade", η οποία παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, τη διενέργεια πράξεων για την αγορά και πώληση συμβάσεων CFD.
  • Μη Εμπορική Λειτουργία – οποιαδήποτε λειτουργία που σχετίζεται με τη συμπλήρωση του Λογαριασμού Συναλλαγών του Πελάτη με τα απαραίτητα κεφάλαια ή την ανάληψη κεφαλαίων από τον Λογαριασμό Συναλλαγών. Για Μη Εμπορικές Λειτουργίες, η Εταιρία χρησιμοποιεί συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που επιλέγονται κατά την κρίση της και συνδέονται με την κατάλληλη διεπαφή στην Περιοχή Πελάτη.
  • Προφίλ πελάτη – ένα σύνολο προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον Πελάτη, που παρέχονται από τον ίδιο κατά τη διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης εντός της Περιοχής Πελάτη και αποθηκεύονται στον ασφαλή διακομιστή Εταιρείας.
  • Λογαριασμός συναλλαγών – ένας εξειδικευμένος λογαριασμός στον διακομιστή Εταιρείας που επιτρέπει στον Πελάτη να διεξάγει Δραστηριότητες Συναλλαγών.
  • Εμπορική Λειτουργία – μια εποπτεία για την αγορά και πώληση εμπορικών συμβάσεων που εκτελούνται από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το Trading Terminal που είναι διαθέσιμο στο Πελάτη Περιοχή.
  • Διακομιστής συναλλαγών – ένας διακομιστής που ανήκει στην Εταιρεία με εγκατεστημένο εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο χρησιμεύει για τη διεξαγωγή Διαπραγματεύσεων και μη Συναλλαγών του Πελάτες και παρακολούθηση των στατιστικών αυτών των λειτουργιών.
  • Τερματικό Εμπόριο – μια εξειδικευμένη διεπαφή που βρίσκεται στην Περιοχή του πελάτη, συνδεδεμένη με τον Διακομιστή συναλλαγών της εταιρείας και επιτρέπει στον Πελάτη για την εκτέλεση Δραστηριοτήτων.
 • Γενικές προμήθειες
  • Η υπηρεσία που παρέχεται από την Εταιρεία είναι μια υπηρεσία Διαδικτύου που χρησιμοποιεί τον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας και τον Διακομιστή συναλλαγών της για να πραγματοποιήσει Διαπραγματεύσεις Λειτουργίες. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται τη διαθεσιμότητα βιώσιμης σύνδεσης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας στη συσκευή Πελάτη.
  • Στις δραστηριότητές της, η Εταιρεία καθοδηγείται από την υφιστάμενη Νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Εταιρεία απαιτεί από τον Πελάτη να εισάγει σωστά τα προσωπικά δεδομένα και διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ταυτότητα του Πελάτη, χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες μεθόδους:
   • Ανεβάστε σαρωμένα αντίγραφα εγγράφων που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα Πελάτη και τον πραγματικό τόπο διαμονής στο Προφίλ του Πελάτη.
   • Μια κλήση στον Πελάτη στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου.
   • Άλλα μέσα απαραίτητα κατά την κρίση της Εταιρείας για την επιβεβαίωση της ταυτότητας και της οικονομικής δραστηριότητας του Πελάτη.
  • Ένας Πελάτης, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (νομικό ή φυσικό πρόσωπο), απαγορεύεται να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς συναλλαγών με την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αυτήν τη Συμφωνία ή να επαναφέρει τα αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων Συναλλαγών σε περίπτωση επανεγγραφής του Προφίλ Πελάτη ή σε περίπτωση πολλαπλής χρήσης Λογαριασμού συναλλαγών από τον ίδιο Πελάτη.
  • Ένα Προφίλ Πελάτη καταχωρείται στον ασφαλή χώρο της Περιοχής Πελατών στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 8 της παρούσας Συμφωνίας.
  • Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων ελέγχου ταυτότητας της Περιοχής Πελάτη που λαμβάνονται από την Εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας της πρόσβασης στη Περιοχή Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία προκειμένου να αποκλείσει την πρόσβαση στα κεφάλαια στον Λογαριασμό Συναλλαγών.
  • Κατά την εγγραφή, η Εταιρεία παρέχει αυτόματα στον Πελάτη έναν Λογαριασμό Συναλλαγών όπου ο Πελάτης εκτελεί όλες τις συναλλαγές και Μη εμπορικές δραστηριότητες.
  • Η Εταιρεία πραγματοποιεί προσφορά των Πελατών χρησιμοποιώντας τις δικές της πληρωμένες πηγές προσφορών, εφαρμόζοντας την επεξεργασία της ροής των προσφορών σύμφωνα με τις ανάγκες διασφάλισης της ρευστότητας των συμβάσεων που ανοίχθηκαν από < b>Πελάτες. Οι προσφορές οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών ή/και οι προσφορές που λαμβάνονται από άλλες πηγές επί πληρωμή, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση διαφορών.
  • Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη μια ειδικά προετοιμασμένη διεπαφή ιστού (Τερματικό Εμπορίου) για την εκτέλεση Δραστηριοτήτων Συναλλαγών εντός της Περιοχής Πελάτη β>.
  • Η Εταιρεία απαγορεύει στον Πελάτη να καταφύγει σε οποιονδήποτε τύπο δόλιας δραστηριότητας που μπορεί να θεωρηθεί από την Εταιρεία στο Πελάτη ενέργειες που αποσκοπούν στην απόκτηση κέρδους χρησιμοποιώντας λειτουργίες που δεν παρέχονται από την Εταιρεία, ευπάθειες στους επίσημους ιστότοπους της Εταιρείας, κερδοσκοπία των μπόνους και καταχρηστικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αντιστάθμιση συναλλαγών από διαφορετικούς λογαριασμούς, κερδοσκοπία σε κεφάλαια με προβληματική ρευστότητα κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν τη Συμφωνία ή να επαναφέρει τα αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων Συναλλαγών.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν τη Συμφωνία ή να αναστείλει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Πελάτη σε περιπτώσεις εντοπισμού αθέμιτης συμπεριφοράς έναντι του Εταιρεία στο σύνολό της και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) προσβολής εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας, συκοφαντίας, δημοσίευσης αναξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία< /b>, αρνητικές κριτικές, απόπειρα εκβιασμού ή εκβιασμού από τον Πελάτη.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στον Πελάτη να αντιγράψει τις Δραστηριότητες άλλων εμπόρων ή να επαναφέρει τα αποτελέσματα των αντιγραμμένων Συναλλαγών σε περίπτωση εντοπισμού παραβιάσεις συναλλαγών ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις αυτής της Συμφωνίας από τον πάροχο αντιγράφων.
  • Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του/της συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της χώρας όπου διεξάγονται.
  • Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται την ευθύνη για την πληρωμή όλων των φόρων και τελών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση των Εμπορικών Συναλλαγών.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων λειτουργιών και υπηρεσιών και τα πλεονεκτήματα κινήτρων κατά την κρίση της.
  • Η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν είναι πολίτης ή μόνιμος κάτοικος των χωρών που καθορίζονται στην ενότητα 11 «Κατάλογος χωρών» του παρόντος Συμφωνία ή οποιεσδήποτε περιοχές βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των χωρών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε αυτές τις χώρες.
 • Διαδικασία Εκτέλεσης των Μη Εμπορικών Πράξεων
  • Οι Μη Εμπορικές Συναλλαγές περιλαμβάνουν πράξεις που εκτελούνται από τον Πελάτη για την ανανέωση του Λογαριασμού Συναλλαγών καθώς και την ανάληψη κεφαλαίων από αυτόν (κατάθεση και ανάληψη των κεφαλαίων).
  • Οι Λειτουργίες των μη εμπορικών συναλλαγών εκτελούνται από τον Πελάτη με τη βοήθεια της λειτουργίας Περιοχή Πελάτη. Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί Μη Εμπορικές Δραστηριότητες που ζητήθηκαν χρησιμοποιώντας συμβατικά μέσα επικοινωνίας (email, ζωντανή συνομιλία, κ.λπ.).
  • Κατά την εκτέλεση Μη εμπορικών δραστηριοτήτων, ο Πελάτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικά κεφάλαια που διατηρούνται σε λογαριασμούς ηλεκτρονικών και τραπεζικών πληρωμών που ανήκουν στον Πελάτη.
  • Το νόμισμα του Εμπορικού Λογαριασμού είναι το δολάριο ΗΠΑ. Το νόμισμα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του υπολοίπου Εμπορικού Λογαριασμού Πελάτη. Το νόμισμα Εμπορικού Λογαριασμού δεν μπορεί να αλλάξει από τον Πελάτη. Ο αυτόματος επανυπολογισμός του κατατεθειμένου ποσού από το νόμισμα που χρησιμοποιεί ο Πελάτης στο νόμισμα του Εμπορικού Λογαριασμού εφαρμόζεται όταν ο Πελάτης καταθέτει κεφάλαια στον Εμπορικό Λογαριασμό. Η ίδια διαδικασία συμβαίνει κατά τις διαδικασίες ανάληψης.
  • Σε περίπτωση μετατροπής νομίσματος, η Εταιρεία χρησιμοποιεί συναλλαγματική ισοτιμία σύμφωνα με τις τιμές που λαμβάνονται από τους υποστηριζόμενους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών τη στιγμή της εκτέλεσης της Μη Συναλλακτικής Πράξης.
  • Η Εταιρεία ορίζει τα ακόλουθα ελάχιστα ποσά για Μη εμπορικές δραστηριότητες (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά):
   - Κατάθεση – 0.1 USD;
   - Ανάληψη – 10 USD.
  • Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για την ανανέωση Λογαριασμού Συναλλαγών, η ανάληψη χρημάτων σε αυτές τις μεθόδους θα πραγματοποιηθεί στην ίδια αναλογία με την οποία έγινε η κατάθεση. Εάν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την απόσυρση κεφαλαίων με τη μέθοδο που υποδεικνύεται από τον Πελάτη, η Εταιρία θα προσφέρει στον Πελάτη για να αλλάξετε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σε έναν από τους διαθέσιμους αυτήν τη στιγμή.
  • Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί τραπεζικές κάρτες για την αναπλήρωση του Λογαριασμού Συναλλαγών, ο Πελάτης εγγυάται ότι χρησιμοποιεί μόνο προσωπικά κεφάλαια και συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να αποθηκεύει τα στοιχεία πληρωμής της τραπεζικής κάρτας για να εφαρμόζει τη δυνατότητα γρήγορης ανανέωσης του Εμπορικού Λογαριασμού με ένα κλικ, όταν ο Πελάτης χρησιμοποιεί την κατάλληλη λειτουργία στην Περιοχή πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτήν την υπηρεσία κατόπιν αιτήματος, επικοινωνώντας με την υπηρεσία υποστήριξης της Εταιρείας.

   Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο Πελάτης αναλαμβάνει να παρέχει επιβεβαιωτικές σαρώσεις/φωτογραφίες των καρτών που χρησιμοποιούνται για την αναπλήρωση του Λογαριασμού Συναλλαγών για σκοπούς επαλήθευσης και επίσης αποκλείει τη δυνατότητα οποιωνδήποτε αξιώσεων κατά του Εταιρεία σχετικά με τα κατατεθέντα κεφάλαια.
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των γενικά αποδεκτών νομοθετικών προτύπων, καθώς και για την προστασία των κεφαλαίων πελάτη, η ανάληψη κεφαλαίων θα πραγματοποιείται με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για την κατάθεση και από χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία πληρωμής.
  • Η Εταιρεία δεν επιτρέπει τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών ως μέσο εξαγωγής κερδών από Μη Εμπορικές Δραστηριότητες ή με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τον επιδιωκόμενο σκοπό.
 • Διαδικασία Εκτέλεσης Συναλλαγών
  • Οι Εμπορικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν πράξεις επίβλεψης για πώληση και αγορά εμπορικών συμβάσεων με τα μέσα διαπραγμάτευσης που παρέχονται από την Εταιρεία. Αυτές οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του Εμπορικού Τερματικού που παρέχεται από την Εταιρεία εντός της Περιοχής Πελάτη. Η επεξεργασία όλων των Εμπορικών Λειτουργιών Πελατών πραγματοποιείται από την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τον Διακομιστή Συναλλαγών που έχει στη διάθεσή της με το κατάλληλο λογισμικό.
  • Η Εταιρεία παρέχει τιμές στο Εμπορικό Τερματικό, υποδεικνύοντας την τιμή σε μία τιμή Pχαμένη, η οποία υπολογίζεται με τον τύπο: Pχαμένος = Pπροσφορά + (Pρωτώ-Pπροσφορά)/2

   Πού: Pχαμένο - η τιμή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση Δραστηριοτήτων και συναλλαγών που πραγματοποιούνται για το άνοιγμα και το κλείσιμο εμπορικών συμβάσεων. Pbid - η τιμή προσφοράς που παρέχεται στην Εταειρία από τους παρόχους ρευστότητάς της. Pask - η τιμή ζήτησης που παρέχεται στην Εταιρεία από τους παρόχους ρευστότητάς της.
  • Οι συναλλαγές στον Διακομιστή συναλλαγών της εταιρείας πραγματοποιούνται επίσης στην τιμή Pχαμένο. Η Εταιρεία επιτρέπει Εμπορικές Συναλλαγές και προσφορές όλο το εικοσιτετράωρο.
  • Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία προσφοράς «Εκτέλεση Αγοράς» για την εκτέλεση Δραστηριότητες Συναλλαγών και εκτελεί μια συναλλαγή στην τιμή που υπάρχει τη στιγμή του Πελάτη επεξεργασία αιτήματος στην ουρά των αιτημάτων Πελάτη στον Διακομιστή συναλλαγών της εταιρείας. Η μέγιστη απόκλιση της τιμής που υποδεικνύεται στο Εμπορικό Τερματικό του Πελάτη από την τιμή που υπάρχει στον Διακομιστή Συναλλαγών της Εταιρείας δεν υπερβαίνει την τιμή των δύο μέσων περιθωρίων για αυτό το μέσο συναλλαγών στο τις περιόδους που αντιστοιχούν στη μέση μεταβλητότητα αυτού του μέσου.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον Πελάτη να πραγματοποιήσει μια Εμπορική Πράξη εάν, τη στιγμή της υποβολής ενός αιτήματος σύμβασης, η Η εταιρείαδεν έχει αρκετή ρευστότητα στο επιλεγμένο μέσο διαπραγμάτευσης μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στο Εμπορικό Τερματικό, ο Πελάτης λαμβάνει μια ειδοποίηση.
  • Το ποσό των κεφαλαίων που καταβάλλονται στον Πελάτη σε περίπτωση θετικής έκβασης της εμπορικής σύμβασης που έχει συνάψει από αυτόν/αυτήν καθορίζεται από την Εταιρεία ως ποσοστό του ποσού εξασφάλιση που καθορίστηκε από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της εμπορικής σύμβασης χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο στοιχείο διεπαφής του Εμπορικού Τερματικού.
  • Ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία, Πελάτη προσφέρεται η αγορά, η πώληση εμπορικών συμβάσεων ή η μη συμμετοχή σε δραστηριότητες. Τα εμπορικά συμβόλαια διατίθενται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τη μέθοδο αγοράς.
  • Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει οποιονδήποτε αριθμό ταυτόχρονων ανοιχτώνΔραστηριοτήτων στον Λογαριασμό Συναλλαγών του για οποιαδήποτε ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε κατηγορίας εμπορικών συμβάσεων . Ταυτόχρονα, ο συνολικός όγκος όλων των νέων συναλλαγών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του υπολοίπου Πελάτη στο Εμπορικό Τερματικό.
  • Η Εταιρεία εφαρμόζει τους ακόλουθους υποχρεωτικούς μηχανισμούς για τη διεξαγωγή Δραστηριοτήτων με συμβάσεις CFD κατηγορίας «Υψηλό - Χαμηλό»:
   • Ο Πελάτης, χρησιμοποιώντας το Εμπορικό Τερματικό που παρέχεται εντός της Περιοχής Πελάτη, καθορίζει τις παραμέτρους μιας Λειτουργίας Συναλλαγών: ένα μέσο διαπραγμάτευσης, ένας χρόνος λήξης συμβολαίου, ένας όγκος συναλλαγής, ένας τύπος σύμβασης («Κλήση» ή «Τοποθέτηση»). Η τιμή που εμφανίζεται στο Εμπορικό Τερματικό Πελάτη είναι τιμή Pχαμένη.
   • Ανάλογα με τους όγκους ρευστότητας που υπάρχουν επί του παρόντος στους παρόχους ρευστότητας, η απόδοση μιας εμπορικής σύμβασης ως ποσοστό σε περίπτωση θετικής εκτέλεσής της καθορίζεται από το μέσο διαπραγμάτευσης που επιλέγει ο Πελάτης στο στοιχείο Εμπορικό Τερματικό Πελάτη. Το επίπεδο κερδοφορίας καθορίζεται για κάθε συγκεκριμένη Δραστηριότητα Συναλλαγών και εμφανίζεται στην αντίστοιχη διεπαφή του Εμπορικού Τερματικού Πελάτη.
   • Όταν ο Πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί «Κλήση» ή «Τοποθέτηση» στο Εμπορικό Τερματικό, οι παράμετροι της Λειτουργίας Συναλλαγών που ορίζονται από το Πελάτης επιδιορθώνονται και μεταφέρονται στον Διακομιστή συναλλαγών της εταιρείας. Ο Διακομιστής συναλλαγών λαμβάνει ένα αίτημα από το Εμπορικό Τερματικό του Πελάτη και το βάζει σε μια ουρά για επεξεργασία. Σε αυτό το σημείο, ο Εμπορικός λογαριασμός πελάτη καταγράφει το ποσό της ασφάλειας για την εκτέλεση μιας εμπορικής σύμβασης σύμφωνα με το ποσό που έχει ορίσει ο Πελάτης.
   • Τη στιγμή της εμφάνισης της σειράς για την επεξεργασία του αιτήματος Πελάτη, ο Διακομιστής Συναλλαγών διαβάζει τις κύριες παραμέτρους της Εμπορικής Λειτουργίας, εκτελεί την παραγωγή της ίδιας της λειτουργίας στην τιμή που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στον Διακομιστή της Εταιρείας με καταγραφή αυτής της λειτουργίας στη βάση δεδομένων διακομιστή. Η διεκπεραίωση των εμπορικών πράξεων, λοιπόν, πραγματοποιείται με την τεχνολογία «Εκτέλεση της αγοράς».
   • Ο χρόνος επεξεργασίας για το αίτημα Πελάτη εξαρτάται από την ποιότητα της σύνδεσης μεταξύ του Εμπορικού Τερματικού του Πελάτη και του Διακομιστή συναλλαγών καθώς και από τον τρέχουσα αγορά για το κεφάλαιο. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ένα αίτημα Πελάτη υποβάλλεται συνήθως σε επεξεργασία εντός 0 – 4 δευτερολέπτων. Υπό μη κανονικές συνθήκες της αγοράς, ο χρόνος επεξεργασίας μπορεί να αυξηθεί.
   • Κατά τη λήξη της εμπορικής σύμβασης, η τιμή στην οποία έγινε η είσοδος στη σύμβαση συγκρίνεται με την τιμή κλεισίματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος αλγόριθμος:
    • Για σύμβαση τύπου «Κλήση»:
     - εάν η τιμή κλεισίματος της σύμβασης υπερβαίνει την τιμή ανοίγματος της σύμβασης (σε αυστηρή συμμόρφωση, Pάνοιγμα < P κλείσιμο), τότε η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί. Το σταθερό ποσό περιθωρίου και η πληρωμή για την εκτέλεση αυτής της εμπορικής σύμβασης μεταφέρονται στον Εμπορικού Τερματικού του Πελάτη σύμφωνα με την τιμή που υποδεικνύεται στο Εμπορικό Τερματικό Πελάτη τη στιγμή που χρησιμοποιεί το κουμπί «Κλήση».
     - εάν η τιμή κλεισίματος της σύμβασης είναι μικρότερη από την τιμή ανοίγματος της σύμβασης (σε αυστηρή συμμόρφωση, Pάνοιγμα > Pκλείσιμο), τότε μια τέτοια σύμβαση θεωρείται ανεκπλήρωτη. Ξεκινά η ανάληψη ενός σταθερού ποσού περιθωρίου από τον Εμπορικού Λογαριασμού Πελάτη.
    • Για σύμβαση τύπου «Τοποθέτηση»:
     - εάν η τιμή κλεισίματος αυτής της σύμβασης είναι μικρότερη από την τιμή ανοίγματος της σύμβασης (σε αυστηρή συμμόρφωση, Pάνοιγμα > P< small>κλείσιμο), τότε η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί. Το σταθερό ποσό περιθωρίου και η πληρωμή για την εκτέλεση αυτής της εμπορικής σύμβασης μεταφέρονται στον Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη σύμφωνα με την τιμή που υποδεικνύεται στο Εμπορικό Τερματικό Πελάτη τη στιγμή που χρησιμοποιεί το κουμπί «Put».
     - εάν η τιμή κλεισίματος της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από την τιμή ανοίγματος της σύμβασης (σε αυστηρή συμμόρφωση, Pάνοιγμα < Pκλείσιμο), τότε μια τέτοια σύμβαση θεωρείται ανεκπλήρωτη. Υπάρχει ανάληψη από τον Εμπορικό λογαριασμό πελάτη του σταθερού ποσού περιθωρίου.
   • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναθεωρήσει τα αποτελέσματα της Εμπορικής Λειτουργίας Πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    - Η Διαχείριση Συναλλαγών ανοίγει/κλείνει σε μια τιμή που δεν είναι στην αγορά;
    - Η Δραστηριοποίηση εκτελείται με τη βοήθεια μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού bot;
    - Σε περίπτωση αστοχίας λογισμικού ή άλλης δυσλειτουργίας στο ο Διακομιστής συναλλαγών;
    - Συνθετικές Δραστηριότητες συναλλαγών (κλειδώματα) σε εμπορικές συμβάσεις ενδέχεται να ακυρωθούν σε περίπτωση που αποκαλυφθούν εμφανή σημάδια κατάχρησης.
 • Αποσπάσματα και Πληροφορίες
  • Η τιμή που προσφέρεται στο Εμπορικό Τερματικό Πελάτη χρησιμοποιείται για Δραστηριότητες Συναλλαγών. Οι όροι συναλλαγών για τα μέσα καθορίζονται στις προδιαγραφές της σύμβασης. Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό του τρέχοντος επιπέδου τιμών στην αγορά εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Εταιρείας, οι αξίες τους είναι οι ίδιες για όλους τους Πελάτες της Εταιρείας< /b>.
  • Σε περίπτωση απρογραμμάτιστης διακοπής στη ροή των προσφορών διακομιστή που προκαλείται από αστοχία υλικού ή λογισμικού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγχρονίσει τη βάση των προσφορών δημόσιας προσφοράς στον Διακομιστή συναλλαγών β> με άλλες πηγές. Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι:
   A. η βάση τιμών του παρόχου ρευστότητας·
   B. η βάση αποσπασμάτων ενός πρακτορείου ειδήσεων.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας στον υπολογισμό του κέρδους κατά τον τύπο της εμπορικής σύμβασης/μέσου ως αποτέλεσμα λανθασμένης απόκρισης του λογισμικού ή/και του υλικού του Διακομιστής συναλλαγών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:
   A. Ακύρωση μιας κατά λάθος ανοιγμένης θέσης;
   B. Προσαρμόστε μια λανθασμένη Λειτουργία Συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.
  • Η μέθοδος προσαρμογής ή αλλαγής του όγκου, της τιμής ή/και του αριθμού των Δραστηριοτήτων (ή/και του επιπέδου ή του όγκου οποιασδήποτε παραγγελίας) καθορίζεται από την Εταιρεία και είναι οριστική και δεσμευτική για τον Πελάτη. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε προσαρμογή ή τέτοια αλλαγή μόλις αυτό καταστεί δυνατό.
 • Εξουσίες και ευθύνες της Εταιρείας και του Πελάτη
  • Ο Πελάτης δεν δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε προτάσεις συναλλαγών ή άλλες πληροφορίες που παρακινούν να πραγματοποιήσει Εμπορικές Συναλλαγές από τους εκπροσώπους της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη δώσει στον Πελάτη οποιεσδήποτε συστάσεις που παρακινούν άμεσα τον Πελάτη να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε Εμπορικές Συναλλαγές. Αυτή η διάταξη δεν ισχύει για την έκδοση γενικών συστάσεων από την Εταιρεία σχετικά με τη χρήση στρατηγικών συναλλαγών CFD.
  • Ο Πελάτης εγγυάται την προστασία της Εταιρείας έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, εξόδων, αξιώσεων, ζημιών που ενδέχεται να υποστεί η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα λόγω αδυναμίας ο Πελάτης να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων τόσο σε σχέση με τις δραστηριότητές του στην Εταιρεία όσο και εκτός αυτής.
  • Η Εταιρεία δεν είναι πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας (σύνδεση στο Διαδίκτυο) και δεν ευθύνεται για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων λόγω αστοχίας στα κανάλια επικοινωνίας.
  • Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει αντίγραφα των εγγράφων επιβεβαίωσης της ταυτότητας και της διεύθυνσης κατοικίας, καθώς και να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε άλλα βήματα επαλήθευσης όπως καθορίζονται από την Εταιρεία.
  • Ο Πελάτης δεσμεύεται να μην διανέμει σε κανένα μέσο (κοινωνικά μέσα, φόρουμ, ιστολόγια, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των προαναφερθέντων) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη έγκριση του περιεχομένου με τον επίσημο αντιπρόσωπό του.
  • Πριν από την έναρξη χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία, ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν είναι πολίτης ή μόνιμος κάτοικος των χωρών που καθορίζονται στην ενότητα 11 «Κατάλογος χωρών " της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε εδαφών βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των χωρών. Διαφορετικά, ο Πελάτης δεσμεύεται να μην ξεκινήσει ή να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αμέσως. Εάν ο Πελάτης παραβιάζει αυτές τις εγγυήσεις και υποχρεώσεις, ο Πελάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από μια τέτοια παράβαση.
  • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία εν όλω ή εν μέρει χωρίς να ειδοποιήσει τον Πελάτη. Η τρέχουσα Συμφωνία βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Εταιρίας, η ημερομηνία αναθεώρησης υποδεικνύεται στην κατάλληλη ενότητα.
  • Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία. η Εταιρεία δεν αποζημιώνει για ηθική βλάβη ή απώλεια κερδών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία ή σε άλλα νομικά έγγραφα της Εταιρείας.
  • Η κύρια μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη είναι μια υπηρεσία υποστήριξης που βρίσκεται στον ιστότοπο της Εταιρίας, η οποία δεν ακυρώνει την Εταιρία υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη την απαραίτητη υποστήριξη χρησιμοποιώντας άλλα μέσα και μεθόδους επικοινωνίας που διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο του.
  • Η Εταιρεία παρέχει την ακόλουθη διαδικασία για διακανονισμούς με τους Πελάτες:
   • Η ανανέωση των λογαριασμών συναλλαγών του πελάτη πραγματοποιείται αυτόματα στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς τη συμμετοχή του προσωπικού της Εταιρείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε περίπτωση δυσλειτουργιών στο λογισμικό των διαμεσολαβητών που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση πληρωμών, η Εταιρεία μπορεί κατά την κρίση της να επεξεργαστεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων στον Εμπορικό λογαριασμό με μη αυτόματο τρόπο. Εάν η επεξεργασία της κατάθεσης γίνεται με μη αυτόματο τρόπο, ο Πελάτης πρέπει να καθορίσει τον αριθμό αναγνωριστικού μεταφοράς, την ημερομηνία και την ώρα, τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία του πορτοφολιού αποστολέα και παραλήπτη όταν επικοινωνήσει με την υπηρεσία υποστήριξης της Εταιρείας.
   • Η ανάληψη κεφαλαίων από τους Εμπορικούς Λογαριασμούς των Πελατών πραγματοποιείται μόνο σε μη αυτόματη λειτουργία αφού ο Πελάτης υποβάλει τη σχετική φόρμα στην Περιοχή πελατών. Ο Πελάτης δεν μπορεί να κάνει ανάληψη ενός ποσού που υπερβαίνει το ποσό των κεφαλαίων που εμφανίζεται στον Εμπορικό Λογαριασμό του ως διαθέσιμο υπόλοιπο. Όταν ο Πελάτης υποβάλλει φόρμα ανάληψης, το αντίστοιχο ποσό χρεώνεται από τα διαθέσιμα κεφάλαια στον Λογαριασμό Συναλλαγών του Πελάτη. Η επεξεργασία των αιτημάτων ανάληψης εκτελείται εντός τριών εργάσιμων ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την περίοδο που απαιτείται για την επεξεργασία των αιτήσεων έως και 14 εργάσιμες ημέρες, αφού ενημερώσει εκ των προτέρων τον Πελάτη.
 • Αποκάλυψη κινδύνων
  • Ο Πελάτης αναλαμβάνει τους κινδύνους των ακόλουθων τύπων:
   • Γενικοί κίνδυνοι στις επενδύσεις που σχετίζονται με πιθανή απώλεια επενδυμένων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα δεσμευμένων Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Τέτοιοι κίνδυνοι δεν υπόκεινται σε κρατική ασφάλιση και δεν προστατεύονται από καμία νομοθετική πράξη.
   • Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παροχή διαδικτυακών συναλλαγών. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι οι Διαπραγματεύσεις είναι ασφαλείς χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών και δεν συνδέονται άμεσα με καμία υπάρχουσα παγκόσμια πλατφόρμα συναλλαγών. Όλες οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται μέσω καναλιών επικοινωνίας.
   • Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών τρίτων.
  • Ο Πελάτης γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επενδύσει κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών του, η απώλεια του οποίου θα βλάψει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του ή θα δημιουργήσει προβλήματα στο b>πελάτης σε σχέσεις με τρίτους.
 • Η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Η Εταιρεία καθοδηγείται από τις γενικά αποδεκτές διατάξεις στην παγκόσμια πρακτική για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων Πελάτη.
  • Η Εταιρεία διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη με τη μορφή με την οποία εισάγονται από τον Πελάτη κατά την εγγραφή στον επίσημο ιστότοπο του Εταιρεία και εντός του Προφίλ Πελάτη.
  • Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει προσωπικά δεδομένα στην Περιοχή του πελάτη του, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν ο Πελάτης επικοινωνήσει προσωπικά με την υπηρεσία υποστήριξης της Εταιρείας μετά από κατάλληλη ταυτοποίηση.
  • Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» στον ιστότοπό της, προκειμένου να παρέχει αποθήκευση στατιστικών πληροφοριών.
  • Η Εταιρεία διαθέτει πρόγραμμα συνεργατών, αλλά δεν παρέχει στους συνεργάτες προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις παραπομπές τους.
  • Η εφαρμογή Εταιρείας για κινητά μπορεί να συγκεντρώσει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τις εγκατεστημένες εφαρμογές.
 • Διαδικασία διεκπεραίωσης αξιώσεων και διαφορών
  • Όλες οι διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη επιλύονται με διαδικασία καταγγελίας με διαπραγμάτευση και αλληλογραφία.
  • Η Εταιρεία αποδέχεται αξιώσεις που προκύπτουν βάσει αυτής της Συμφωνίας μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@po-trade.com και όχι αργότερα από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία (ημέρα) μιας αμφισβητούμενης υπόθεσης.
  • Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εξετάσει την αξίωση του Πελάτη εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη γραπτής καταγγελίας από τον Πελάτη και για να ειδοποιήσετε τον Πελάτη σχετικά με το αποτέλεσμα της καταγγελίας μέσω email.
  • Η Εταιρεία δεν αποζημιώνει τους Πελάτες για τυχόν απώλεια κέρδους ή ηθική βλάβη σε περίπτωση θετικής απόφασης σχετικά με την αξίωση του Πελάτη. Η Εταιρεία πραγματοποιεί μια πληρωμή αποζημίωσης στον Εμπορικός λογαριασμός πελάτη ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της αμφισβητούμενης Εμπορικής Λειτουργίας, φέρνοντας το υπόλοιπο του Εμπορικός λογαριασμός πελάτη όπως ήταν στην περίπτωση που δεν θα είχε πραγματοποιηθεί η αμφισβητούμενη Εμπορικής Λειτουργίας. Τα αποτελέσματα άλλων Συναλλαγών στον Εμπορικό λογαριασμό πελάτη δεν επηρεάζονται.
  • Η πληρωμή αποζημίωσης πιστώνεται στον Εμπορικό λογαριασμό πελάτη εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά τη λήψη θετικής απόφασης σχετικά με την αξίωση Πελάτη.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας που δεν περιγράφεται στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία, όταν λαμβάνει μια τελική απόφαση, καθοδηγείται από τους κανόνες των γενικά αποδεκτών διεθνών πρακτικών και ιδεών σχετικά με δίκαιη επίλυση της διαφοράς.
  • Οι νόμοι της Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia θα διέπουν αυτήν τη Συμφωνία και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με αυτήν. Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος διεξαγωγής αγωγών που σχετίζονται με αυτήν τη Συμφωνία ή τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι τα δικαστήρια της Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St. Lucia και αμφότερα τα μέρη συναινούν στη δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων σε σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες.
 • Διάρκεια και Λήξη της Σύμβασης
  • Αυτή η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που ο Πελάτης συνδεθεί στην Περιοχή του πελάτη του για πρώτη φορά στο https://po.trade/el/registration/ (Προφίλ πελάτη< /b> εγγραφή) και θα ισχύει στο διηνεκές.
  • Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει μονομερώς αυτήν τη Συμφωνία:
   • Η Συμφωνία θα θεωρείται ότι έχει τερματιστεί με πρωτοβουλία του Πελάτη εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη στιγμή του κλεισίματος του Προφίλ του Πελάτη στο Περιοχή πελάτη ή λήψη της γραπτής ειδοποίησης από τον Πελάτη που περιέχει το αίτημα για τερματισμό της Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει δεν υπάρχουν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις βάσει του παρόντος. Η ειδοποίηση τερματισμού πρέπει να αποσταλεί από τον Πελάτη στο email της Εταιρείας: support@po-trade.com
   • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς, χωρίς εξήγηση, τη Συμφωνία με τον Πελάτη. Ωστόσο, η Εταιρία δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τον Πελάτη κατά τη στιγμή της λήξης της Συμφωνίας εντός 30 εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις βάσει του παρόντος.
   • Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη Συμφωνία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη σε περίπτωση παραβίασης μίας ή περισσότερων διατάξεων του ακολουθώντας τη Συμφωνία.
  • Αυτή η Συμφωνία θεωρείται καταγγελθείσα σε σχέση με τα Μέρη, όταν οι αμοιβαίες υποχρεώσεις του Πελάτη και της Εταιρείας όσον αφορά τις προηγούμενες Μη Εμπορικές Δραστηριότητες έχουν εκπληρωθεί και όλες οι οφειλές κάθε Μέρους εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις.< br/> Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της Συμφωνίας από την Εταιρεία, τα αποτελέσματα των Εμπορικών Δραστηριοτήτων θα ληφθούν υπόψη και θα εκπληρωθούν στο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.
 • Κατάλογος χωρών
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες
- Αυστρία
- Βέλγιο
- Βουλγαρία
- Κροατία
- Κύπρος
- Τσεχία
- Δανία
- Εσθονία
- Φινλανδία
- Γαλλία
- Γερμανία
- Ελλάδα
- Ουγγαρία
- Ισλανδία
- Ιρλανδία
- Ιταλία
- Λετονία
- Λιχτενστάιν
- Λιθουανία
- Λουξεμβούργο
- Ολλανδία
- Πολωνία
- Πορτογαλία
- Ρουμανία
- Σλοβακία
- Σλοβενία
- Ισπανία
- Σουηδία
- Νορβηγία
- Μάλτα