Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και Ταυτοποίησης Πελάτη (KYC)

1. Αποτελεί πολιτική της po.trade και των συνεργατών της, (εφεξής «η Εταιρεία») να απαγορεύει και να επιδιώκει ενεργά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οποιασδήποτε ενέργειας που διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή εγκληματικών πράξεων. Η Εταιρεία απαιτεί από τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της να τηρούν πιστά αυτά τα πρότυπα για την παρεμπόδιση της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Για τους σκοπούς της πολιτικής, ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ορίζεται η εμπλοκή σε ενέργειες που αποσκοπούν στην απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της πραγματικής προέλευσης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ώστε τα παράνομα έσοδα να εμφανίζεται ότι έχουν προέλθει από νόμιμες πηγές ή ότι συνιστούν νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

3. Σε γενικές γραμμές, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Τα μετρητά διοχετεύονται πρώτα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο στάδιο «τοποθέτησης», όπου τα μετρητά που παράγονται από εγκληματικές δραστηριότητες μετατρέπονται σε νομισματικά μέσα, όπως εντολές πληρωμής ή οι ταξιδιωτικές επιταγές ή κατατίθενται σε λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο στάδιο της «διαστρωμάτωσης», τα κεφάλαια μεταφέρονται ή μετακινούνται σε άλλους λογαριασμούς ή σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για περαιτέρω διαχωρισμό των χρημάτων από την εγκληματική τους προέλευση. Στο στάδιο της «ενσωμάτωσης», τα κεφάλαια επανεισάγονται στην οικονομία και χρησιμοποιούνται για την αγορά νόμιμων περιουσιακών στοιχείων ή για τη χρηματοδότηση άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων ή νόμιμων επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορεί να μην περιλαμβάνει τα έσοδα από εγκληματική συμπεριφορά, αλλά μάλλον μια απόπειρα απόκρυψης της προέλευσης ή της σκοπούμενης χρήσης των κεφαλαίων, τα οποία αργότερα θα χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς.

4. Κάθε υπάλληλος της Εταιρείας του οποίου τα καθήκοντα συνδέονται με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και ο οποίος άμεσα ή έμμεσα συναλλάσσεται με την πελατεία της Εταιρείας, αναμένεται να γνωρίζει τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών οι οποίοι επηρεάζουν τα εργασιακά του καθήκοντα και αποτελεί ρητό καθήκον αυτού του υπαλλήλου να εκτελεί πάντοτε αυτά τα καθήκοντα με τρόπο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών νόμων και κανονισμών.

5. Οι νόμοι και οι κανονισμοί περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τους εξής: «Δέουσα επιμέλεια τραπεζών ως προς τον πελάτη» (2001) and «Γενικός οδηγός για το άνοιγμα λογαριασμού και την ταυτοποίηση του πελάτη» (2003) της Επιτροπής της Βασιλείας περί τραπεζικού ελέγχου, Σαράντα + εννέα συστάσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της FATF, USA Patriot Act (2001) (Νόμος των ΗΠΑ κατά της Τρομοκρατίας) , Νόμος για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (1996).

6. Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της γενικής πολιτικής, η διοίκηση της Εταιρείας έχει θεσπίσει και τηρεί ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο συντονισμό των ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων σε ολόκληρο τον όμιλο εντός ενός ενοποιημένου πλαισίου για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου έκθεσης του ομίλου στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, τις λειτουργίες και τις νομικές οντότητές του.

7. Κάθε συνεργάτης της Εταιρείας απαιτείται να συμμορφώνεται με την Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και την Πολιτική Ταυτοποίησης Πελατών (KYC).

8. Όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης και τα αρχεία υπηρεσιών διατηρούνται για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την τοπική νομοθεσία.

9. Όλοι οι νέοι υπάλληλοι λαμβάνουν εκπαίδευση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο του υποχρεωτικού προγράμματος κατάρτισης νεοπροσλαμβανόμενων. Όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται επίσης να ολοκληρώνουν την εκπαίδευση για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη ταυτοποίηση των πελατών. Η συμμετοχή σε επιπρόσθετα στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης απαιτείται για όλους τους υπαλλήλους που έχουν καθημερινές ευθύνες σχετικές με την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με την ταυτοποίηση των πελατών.

10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να επιβεβαιώσει τα στοιχεία της εγγραφής του τα οποία εμφανίζονται κατά το άνοιγμα του λογαριασμού συναλλαγών κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να επαληθεύσει τα δεδομένα, η Εταιρεία ενδέχεται να ζητήσει από τον πελάτη να της παράσχει επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων: διαβατήριο, άδεια οδήγησης και δελτίο ταυτότητας, αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό κοινής ωφελείας για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας. Σε μερικές περιπτώσεις, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να της παράσχει φωτογραφία του στην οποία απεικονίζεται να κρατά την ταυτότητά του κοντά στο πρόσωπό του. Οι απαιτήσεις για την ταυτοποίηση του πελάτη καθορίζονται λεπτομερώς στην ενότητα της Πολιτικής για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

11. Η διαδικασία επαλήθευσης δεν είναι υποχρεωτική για τα δεδομένα ταυτοποίησης του πελάτη αν ο πελάτης δεν έχει λάβει τέτοιο αίτημα από την Εταιρεία. Ο πελάτης μπορεί να στείλει εθελοντικά αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά του στο τμήμα υποστήριξης πελατών της Εταιρείας για να εξασφαλίσει την επαλήθευση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι όταν πραγματοποιεί κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων μέσω τραπεζικής μεταφοράς, πρέπει να υποβάλει έγγραφα που επαληθεύουν πλήρως το όνομα και τη διεύθυνσή του σε σχέση με τις προδιαγραφές εκτέλεσης και επεξεργασίας τραπεζικών συναλλαγών.

12. Εάν οποιαδήποτε από τα δεδομένα του πελάτη (ονοματεπώνυμο διεύθυνση ή τηλέφωνο) έχουν αλλάξει, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το τμήμα υποστήριξης πελατών της Εταιρείας σχετικά με αυτήν την αλλαγή και να ζητήσει την τροποποίηση αυτών των δεδομένων ή να τα αλλάξει χωρίς βοήθεια, από το Προφίλ Πελάτη.

12.1. Για να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου που είναι καταχωρισμένος στο προφίλ του πελάτη, ο πελάτης πρέπει να υποβάλει ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του νέου τηλεφωνικού αριθμού (σύμβαση με πάροχο κινητής τηλεφωνίας) και μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κρατά την ταυτότητα του κοντά στο πρόσωπό του. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη πρέπει να είναι τα ίδια και στα δύο έγγραφα.

13. Ο πελάτης ευθύνεται για τη γνησιότητα των εγγράφων (των αντιγράφων τους) και αναγνωρίζει το δικαίωμα της Εταιρείας να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει εκδώσει τα έγγραφα προκειμένου να επικυρώσει τη γνησιότητά τους.