Zoptymalizowany silnik renderujący wykresy skraca czas ładowania i zwiększa żywotność baterii do 25%..

Polityka przeciwko praniu pieniędzy (AML) oraz Polityka Poznaj Swojego Klienta (KYC)

1. To obowiązek po.trade oraz jej partnerów (zwanych firmą), aby chronić oraz aktywnie przeciwdziałać praniu pieniędzy, terroryzmowi finansowemu oraz działalności przestępczej. Firma wymaga, aby jej przedstawiciele, pracownicy oraz partnerzy przestrzegali zasad oraz chronili produkty oraz usługi firmy.

2. Pranie pieniędzy jest określane jako branie udziału w czynnościach mających na celu zysk uzyskany drogą nielegalną, ale widniejący jako uzyskany drogą legalną.

3. Pranie pieniędzy odbywa się w trzech etapach. Gotówka zostaje zarejestrowana w systemie finansowym na etapie «umieszczania», gdzie nielegalne środki otrzymane w wyniku nielegalnych działań zostają przetworzone na instrumenty finansowe takie jak przelewy, czeki lub depozyty na rzecz instytucji finansowych. Na etapie «warstwowania» środki zostają przelane lub przeniesione na inne konta lub do innych instytucji finansowych, aby nie miały nielegalnych powiązań. Na etapie «integracji» środki zostają wprowadzone do obiegu oraz wykorzystane do zakupu rozmaitych aktywów lub do wspierania działalności przestępczej, a także legalnej. Terroryzm finansowy to próba ukrycia nielegalnego pochodzenia środków, które w późniejszym okresie mogą zostać wykorzystane do nielegalnych celów.

4. Każdy pracownik firmy, którego obowiązki związane są z dostarczaniem produktów oraz usług firmy oraz którzy bezpośrednio lub pośrednio mają kontakt z klientami firmy, musi znać wymagania prawne oraz przepisy mające związek z wykonywaną przez niego pracą, o których musi cały czas pamiętać.

5. Prawo oraz przepisy nie ograniczają się jedynie do: «działalności banków» (2001) i «ogólnych zasad dotyczących otwierania kont oraz tożsamości klienta» (2003) wedle zasad komitetu zarządzania bankami w Bazylei, czterdzieści + dziewięć zasad dotyczących prania pieniędzy z FATF, USA Patriot Act (2001), zapobiegania i zwalczania czynności związanych z praniem pieniędzy (1996).

6. Aby polityka ta była przestrzegana, kierownictwo firmy wprowadziło program mający na celu działanie zgodne z prawem oraz przepisami mającymi na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Program ten określa przepisy, aby efektywnie ograniczyć ryzyko oraz narażenie na działania związane z praniem pieniędzy oraz terroryzmem finansowym.

7. Każdy partner firmy musi przestrzegać polityki AML i KYC.

8. Cała dokumentacja identyfikacyjna oraz historia usług będzie przechowywana przez minimalny okres określony prawnie, zgodnie z prawem lokalnym.

9. Wszyscy nowi pracownicy otrzymają szkolenie dotyczące polityki przeciwko praniu pieniędzy, które stanowi niezbędną część przygotowania do pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązani są ukończyć szkolenie związane z AML i KYC przeprowadzane co roku. Udział w dodatkowych szkoleniach jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników, gdyż dotyczy obowiązków związanych z polityką AML i KYC.

10. Spółka ma prawo w każdej chwili poprosić klienta o potwierdzenie informacji rejestracyjnych podanych w chwili otwarcia konta handlowego. Aby zweryfikować dane, Spółka może poprosić klienta o przysłanie potwierdzonych notarialnie kopii: paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego; wyciągu z konta bankowego lub rachunków za media, aby potwierdzić adres zamieszkania. W niektórych przypadkach Spółka może poprosić klienta o dostarczenie zdjęcia klienta trzymającego przy twarzy dowód tożsamości. Szczegółowe informacje podane są w działe Polityka AML na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

11. Weryfikacja danych identyfikacyjnych klienta nie jest obowiązkowa, jeśli klient nie otrzymał takiej prośby od Spółki. Klient może dobrowolnie wysłać kopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość do działu obsługi klienta, aby zweryfikować swoje dane osobiste. Klient powinien wziąć pod uwagę fakt, że podczas deponowania/wypłaty środków za pomocą przelewu bankowego, musi on dostarczyć dokumenty, aby zweryfikować imię oraz nazwisko, a także adres zamieszkania, co jest konieczne w związku z przelewami bankowymi.

12. Jeśli dane rejestracyjne klienta (imię oraz nazwisko, adres lub numer telefonu) uległy zmianie, klient ma obowiązek powiadomić o tym dział obsługi klienta Spółki, wystąpić o zmianę danych lub poprosić o samodzielną ich zmianę w Profilu Klienta.

12.1. Aby zmienić numer telefonu podany podczas rejestracji Profilu Klienta, klient musi dostarczyć dokument potwierdzający posiadanie nowego numeru telefonu (umowa z firmą telekomunikacyjną) oraz zdjęcie dokumentu tożsamości trzymane przy twarzy klienta. Dane osobowe klienta muszą być jednakowe na obu dokumentach.

13. Klient odpowiada za wiarygodność dokumentów (ich kopie) oraz akceptuje fakt, że Spółka ma prawo skontaktować się z odpowiednim organem, który wydał dokumenty, w celu potwierdzenia tożsamości klienta.