Zoptymalizowany silnik renderujący wykresy skraca czas ładowania i zwiększa żywotność baterii do 25%..

Zasady dotyczące płatności

1.1 Firma przez cały czas odpowiada finansowo za kapitał kont klientów.

1.2 Finansowa odpowiedzialność firmy zaczyna się od pierwszego depozytu klienta i trwa do momentu wypłacenia przez niego wszystkich środków.

1.3 Klient ma prawo zażądać od firmy dowolnej kwoty środków, które posiada na swoim koncie.

1.4 Jedyne oficjalne metody deponowania/wypłaty środków to metody widniejące na oficjalnej stronie firmy. Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z tymi systemami płatności, gdyż nie są to partnerzy firmy i firma nie jest za nie odpowiedzialna. Firma nie odpowiada za opoźnienia oraz anulowanie transakcji wynikające z działania wybranej metody płatności. Jeśli klient chce złożyć skargę powinien skontaktować się z działem obsługi klienta wybranego systemu płatności, a także poinformować o swoim działaniu firmę.

1.5 Firma nie ponosi odpowiedzialności za usługi osób trzecich, z których klient może korzystać, aby zdeponować/wypłacić środki. Odpowiedzialność finansowa firmy za środki klienta rozpoczyna się w momencie, gdy wpłyną one na konto firmy lub inne konto związane z metodami płatności widniejącymi na stronie firmy. W przypadku wykrycia oszustwa podczas lub po dokonaniu operacji finansowej, firma zastrzega sobie prawo do anulowania takiej transakcji oraz zawieszenia konta klienta.
Odpowiedzialność firmy za środki klientów kończą się w momencie, gdy zostaną one wypłacone z konta bankowego firmy lub innego konta związanego z firmą.

1.6 W przypadku wystąpienia błędów technicznych związanych z operacjami finansowymi, firma zastrzega sobie prawo anulowania takiej transakcji oraz jej wyników.

1.7 Klient może posiadać tylko jedno konto zarejestrowane na stronie firmy. Jeśli firma wykryje kolejne konto, zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia oraz zamrożenia znajdujących się na nim środków bez prawa do ich wypłaty na rzecz klienta.

2. Rejestracja klienta

2.1 Rejestracja klienta oparta jest o dwa podstawowe kroki:

- Rejestracja klienta na stronie.
- Potwierdzenie tożsamości klienta.

Aby dokończyć krok pierwszy klient musi:

- dostarczyć firmie dokument potwierdzający tożsamość oraz dane kontaktowe.
- zaakceptować regulamin firmy oraz wszelkie załączniki.

2.2 Aby dokończyć drugi krok firma ma obowiązek poprosić o następujące dokumenty, które klient ma obowiązek dostarczyć:

- skan lub cyfrowe zdjęcie dokumentu tożsamości.

Firma zastrzega sobie prawo zażądania od klienta dokumentów takich jak rachunki za media, wyciąg bankowy, skan karty płatniczej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2.3 Proces potwierdzenia tożsamości musi zostać zakończony w ciągu 10 dni roboczych od momentu zażądania przez firmę dokumentów. W niektórych przypadkach firma może przedłużyć ten okres do 30 dni roboczych.

3.Deponowanie środków

Aby zdeponować środki klient musi wysłać polecenie ze swojego Gabinetu Klienta. Musi wybrać metodę płatności z listy, wypełnić odpowiednie pola oraz zatwierdzić zlecenie płatności.

Następujące waluty są dostęne dla depozytu: USD

Czas realizacji zlecenia wypłaty zależy od metody płatności i może się różnić w zależności od tego, jaką metodę wybrano. Firma nie może zmienić czasu realizacji. W przypadku korzystania z elektronicznych metod płatniczych, czas realizowania transakcji może wynieść od kilku sekund do kilku dni. W przypadku korzystania z przelewu bankowego, czas ten może wynieść od 3 do 45 dni roboczych.

Wszystkie transakcje przeprowadzone przez Klienta muszą być wykonane przez określone źródło transakcji, należące bezpośrednio do Klienta, który dokonuje płatności za pomocą własnych środków. Wpłata, wypłata, rekomepnsata oraz inne płatności dokonane z konta Klienta mogą być wykonane tylko przy użyciu tego samego konta (bankowego albo karty płatniczej), które zostało użyte do wpłaty środków. Wypłata z Konta może być wykonana tylko w tej samej walucie, w której dokonana została odpowiadająca jej wpłata.

4. Podatki

Firma nie jest instytucją podatkową i nie przekazuje informacji finansowych o kliencie osobom trzecim. Informacje te mogą zostać przekazane jedynie na oficjalną prośbę agencji rządowych.

5. Polityka zwrotów

5.1 W każdej chwili klient może wypłacić część lub całość środków z konta, wysyłając Spółce wniosek o wypłatę zawierający zlecenie klienta dotyczące wypłaty środków z konta klienta, który to wniosek spełnia następujące warunki:

- Spółka zrealizuje zlecenie wypłaty z konta handlowego klienta, które będzie ograniczone do pozostałego salda na koncie klienta w momencie realizacji zlecenia. Jeśli kwota wypłacona przez Klienta (w tym prowizje i inne wydatki, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem) przekroczy saldo konta klienta, Spółka może odrzucić zlecenie po wyjaśnieniu przyczyny.;

- Zlecenie Klienta dotyczące wypłaty środków z konta klienta musi być zgodne z wymogami i ograniczeniami określonymi w obowiązującym ustawodawstwie i innych przepisach krajów, których jurysdykcji podlega ta transakcja.;

- Pieniądze z konta klienta muszą zostać wypłacone na ten sam system płatniczy z tym samym numerem identyfikacyjnym portfela, który był wcześniej wykorzystywany przez klienta do wpłaty środków na konto. Spółka może ograniczyć kwotę wypłaty do systemu płatności w ramach środków wpłaconych przez ten system na kotno klienta. Spółka może według własnego uznania odstąpić od tej zasady i wypłacić pieniądze Klienta poprzez inny system płatniczy, ale może w każdej chwili poprosić klienta o informacje dotyczące innego systemu płatniczego, które klient musi jej dostarczyć.;

5.2 Zlecenie wypłaty realizowane jest poprzez przelanie środków na konto zewnętrzne klienta przez agenta upoważnionego przez Spółkę.

5.3 Klient złoży wniosek o wypłatę w walucie depozytu. Jeżeli waluta depozytu jest inna niż waluta przelewu, Spółka zamieni kwotę przelewu na walutę przelewu według kursu walutowego ustalonego przez Spółkę w momencie wypłaty środków z konta klienta.

5.4 Waluta, w której Spółka dokonuje przelewów na konto zewnętrzne klienta, może być wyświetlana na Pulpicie Klienta, w zależności od waluty konta klienta i metody wypłaty.

5.5 Kurs wymiany, prowizja i inne wydatki związane z każdą metodą wypłaty ustalane są przez Spółkę i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, według wyłącznego uznania Spółki. Kurs wymiany może różnić się od kursu wymiany ustalonego przez władze danego kraju i aktualnego rynkowego kursu wymiany walut. W przypadkach ustanowionych przez Dostawców Usług Płatniczych środki mogą zostać wypłacone z konta klienta w walucie innej niż waluta konta zewnętrznego klienta.

5.6 Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnych i maksymalnych kwot wypłat w zależności od metody wypłaty. Ograniczenia te zostaną określone na Pulpicie Klienta.

5.7 Zlecenie wypłaty uważa się za zaakceptowane przez Spółkę, jeżeli zostało utworzone na Pulpicie Klienta i jest wyświetlane w sekcji Historia Sald oraz w systemie Spółki dla zleceń do zaksięgowania. Zlecenie złożone w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie nie zostanie zaakceptowane i zrealizowane przez Spółkę.

5.8 Środki zostaną wypłacone z konta klienta w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

5.9 Jeżeli środki przelane przez Spółkę na podstawie Wniosku o Wypłatę nie wpłynęły na konto zewnętrzne klienta po upływie pięciu (5) dni roboczych, klient może poprosić Spółkę o sprawdzenie informacji o przelewie.

5.10 Jeżeli Klient popełnił błąd w informacjach o płatności podczas sporządzania Wniosku o Wypłatę, który spowodował brak przelewu środków na konto zewnętrzne klienta, klient zapłaci prowizję za naprawienie tej sytuacji.

5.11 Zysk klienta przekraczający środki przez niego zdeponowane może zostać przelany na konto zewnętrzne klienta wyłącznie metodą ustaloną przez Spółkę i Klienta, a jeśli Klient wpłacił depozyt na konto przy użyciu określonej metody, Spółka ma prawo dokonać wypłaty przy użyciu tej samej metody.

6. Metody płatności przy wypłatach

6.1 Przelew bankowy

6.1.1 Klient może w dowolnej chwili wysłać wniosek o wypłatę za pomocą przelewu bankowego, jeżeli Spółka zaakceptuje tę metodę w momencie przelewu środków.

6.1.2 Klient może złożyć wniosek o wypłatę tylko na konto bankowe otwarte na swoje imię oraz nazwisko. Spółka nie przyjmie i nie zrealizuje zlecenia przelewu środków na konto bankowe osoby trzeciej.

6.1.3 Spółka musi przelać pieniądze na konto bankowe klienta zgodnie z informacjami zawartymi we Wniosku o Wypłatę, jeżeli warunki określone w punkcie 7.1.2. niniejszego rozporządzenia są spełnione.

Klient rozumie oraz zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czas trwania przelewu bankowego.

6.2 Przelew elektorniczny.

6.2.1 Klient może w każdej chwili przesłać wniosek o wypłatę przy użyciu przelewu elektronicznego, jeżeli Spółka zaakceptuje tę metodę w momencie dokonania przelewu.

6.2.2 Klient może złożyć wniosek o wypłatę tylko do swojego osobistego portfela w systemie płatności elektronicznych.

6.2.3 Spółka musi przelać środki na konto elektroniczne klienta zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o wypłatę.

6.2.4 Klient rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czas trwania przelewu elektronicznego ani za okoliczności powodujące awarię techniczną podczas przelewu, jeżeli nastąpiło to bez winy Spółki.

6.3 Spółka może, według własnego uznania, zaoferować klientowi inne metody wypłaty środków z jego konta. Te informacje są widoczne na pulpicie nawigacyjnym.