Optimizirani uređaj za prikazivanje grafikona smanjuje vrijeme učitavanja i povećava trajanje baterije do 25 %.

Pravila protiv pranja novca (AML) i upoznaj svog korisnika (KYC)

1. Pravila su po.trade i suradnika, (nadalje u tekstu «Kompanija») da zabrani i aktivno provodi sprječavanje pranja novca i bilo koju aktivnost koja omogućava pranje novca ili financiranje terorista ili kriminalnih radnji. Kompanija zahtijeva od svog rukovodstva, zaposlenika i suradnika da se pridržavaju ovih standarda u sprječavanju korištenja njenih proizvoda i usluga u svrhu pranja novca.

2. U svrhu Pravila, pranje novca je općenito definirano kao sudjelovanje u djelima namijenjenim prikrivanju ili skrivanju pravog porijekla kriminalno stečene dobiti, tako da kriminalno stečena dobit izgleda kao da je nastala legalnim putem ili tvori zakonitu imovinu.

3. Općenito se pranje novca odvija u tri faze. Gotovina prvo ulazi u financijski sustav u fazi «plasiranja», tijekom koje se gotovina nastala kriminalnim aktivnostima pretvara u monetarne instrumente, kao što su novčani nalozi ili putnički čekovi ili se uplaćuje na račune financijskih institucija. U fazi «raslojavanja», sredstva se prebacuju ili pomiču na druge račune ili u druge financijske institucije kako bi se novac dodatno odijelio od kriminalnog porijekla. U fazi «integracije», sredstva se ponovno uvode u ekonomiju i koriste za kupovinu legitimnih roba ili za financiranje drugih kriminalnih aktivnosti ili legalnog poslovanja. Financiranje terorizma možda neće uključivati kriminalno porijeklo, nego će se pokušati prikriti porijeklo ili namjena sredstava, koja će se kasnije koristiti u kriminalne svrhe.

4. Od svakog zaposlenika Kompanije, čije su dužnosti povezane s osiguranjem proizvoda i usluga Kompanije i koji izravno ili neizravno komunicira s korisnicima Kompanije, očekuje se da znaju odredbe primjenjivih zakona i pravilnika koje utječu na njegov ili njen posao i podrazumijevajuća je obaveza tog zaposlenika da provodi te odgovornosti u svakom trenutku, na način koji udovoljava odredbama primjenjivih zakona i pravilnika.

5. Zakoni i pravilnici uključuju, ali nisu ograničeni na: «Dubinsku provjeru korisnika za banke» (2001) i «Opće upute za otvaranje računa i identifikaciju korisnika» (2003) Odbora za nadzor banaka iz Basela, Četrdeset + devet preporuka za pranje novca FATF, Patriotski zakon SAD-a (2001), Zakon o sprječavanju i suzbijanju aktivnosti pranja novca (1996).

6. Kako bi se osigurala provedba ovih općih pravila, uprava Kompanije uspostavila je i provodi trajni program sa svrhom osiguranja poštivanja relevantnih zakona i pravilnika i sprječavanja pranja novca. Ovim se programom pokušava koordinirati specifične regulatorne propise u grupi, putem konsolidiranog okvira, kako bi se učinkovito upravljalo rizikom da se grupa izloži pranju novca ili financiranju terorizma u bilo kojoj poslovnoj jedinici, na bilo kojoj funkciji i u bilo kojem pravnom entitetu.

7. Svaki suradnik Kompanije mora poštovati pravila AML i KYC.

8. Svi identifikacijski dokumenti i podaci o uslugama čuvat će se tijekom najkraćeg vremenskog razdoblja koje zahtijeva lokalni zakon.

9. Svi će novi zaposlenici proći obuku protiv pranja novca, kao dio obavezne obuke novozaposlenih. Svi zaposlenici na koje se to odnosi moraju svake godine proći obuku iz AML i KYC. Sudjelovanje u dodatnim ciljanim programima obuke obavezno je za sve zaposlenike koji svakodnevno imaju AML i KYC odgovornosti.

10. Kompanija ima pravo od Korisnika tražiti da potvrdi svoje registracijske informacije navedene u trenutku otvaranja računa za trgovanje, prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku. Kako bi potvrdila podatke, Kompanija može od Korisnika tražiti da dostavi ovjerene preslike: putovnice, vozačke dozvole ili nacionalne osobne iskaznice; bankovne izvatke ili račune za komunalne usluge u svrhu potvrde adrese stanovanja. U nekim slučajevima, Kompanija može od Korisnika tražiti da dostavi svoju fotografiju na kojoj drži identifikacijski dokument u blizini svog lica. Detaljni zahtjevi za identifikaciju klijenta navedeni su izborniku AML pravila na službenoj mrežnoj stranici Kompanije.

11. Postupak verifikacije nije obavezan za identifikacijske podatke korisnika, ako klijent nije primio takav zahtjev od kompanije. Korisnik može dobrovoljno poslati kopiju putovnice ili drugog dokumenta kako bi potvrdio svoj identitet odjelu korisničke podrške kompanije, kako bi se osigurala verifikacija navedenih osobnih podataka. Korisnik mora uzeti u obzir da, kod uplaćivanja/isplaćivanja sredstava putem bankovnog transfera, on/ona mora osigurati dokumente za potpunu verifikaciju imena i adrese vezano za specifičnosti provedbe i obrade bankovnih transakcija.

12. Ako se korisnikovi podaci za registraciju (puno ime, adresa ili broj telefona) promijene, korisnik je obavezan obavijestiti odjel za korisničku podršku kompanije o tim promjenama, uz zahtjev za promjenu tih podataka ili mora sam napraviti te promjene, bez pomoći, u Profilu korisnika.

12.1. Za promjenu broja telefona navedenog tijekom registracije profila korisnika, korisnik mora osigurati dokument koji potvrđuje vlasništvo nad novim telefonskim brojem (ugovor s pružateljem usluga mobilne telefonije) i fotografiju identifikacijskog dokumenta koji korisnik drži blizu lica. Osobni podaci korisnika moraju biti isti u oba dokumenta.

13. Korisnik je odgovoran za autentičnost dokumenata (njihovih kopija) i priznaje kompaniji pravo da kontaktira odgovarajuće vlasti u zemlji koje su izdale dokument, kako bi izdavatelj potvrdio njihovu autentičnost.