Zoptymalizowany silnik renderujący wykresy skraca czas ładowania i zwiększa żywotność baterii do 25%..

Informacja o Ryzyku

Oficjalnym językiem Firmy jest angielski. Aby zapoznać się z kompletnym opisem działalności Firmy, prosimy o przejścię na angielską wersę strony. Informacje przetłumaczone na języki inne niż angielski są jedynie zamieszczone w celach informacyjnych i nie posiadają wartości prawnej, Firma nie jest odpowiedzialna za dokładność informacji podanych w innych językach..

Informacje o ryzyku dla operacji na walutach obcych i instrumentach pochodnych

To krótkie ostrzeżenie jest dodatkiem do Ogólnych Warunków Biznesowych nie wymienia wszystkich możliwych ryzyk i innych ważnych aspektów operacji na obcych walutach i instrumentach pochodnych. Biorąc pod uwagę te ryzyka, nie powinieneś wykonywać transakcji na wymienionych produktach jeśli nie jesteś świadomy natury kontraktów w które wchodzisz, prawnych aspektów takich relacji wewnątrz kontekstu tych kontraktów albo stopnia twojej ekspozycji na ryzyko. Operacje na obcych walutach i derywatach są połączone z wysokim poziomem ryzyka i z tego względu nie są przeznaczone dla wielu osób. Musisz uważnie ocenić do jakiego stopnia takie operacja są przeznaczone dla ciebie, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, cele, zasoby finansowe i inne istotne czynniki..

1. Operacje na walutach zagranicznych i instrumentach pochodnych

1.1 Trading z dźwignią oznacza, że potencjalne zyski są powiększone; oznacza to także, że straty są powiększone. Im większe wymagania dźwigni, tym większe ryzyko potencjalnych strat jeśli rynek przesunie się przeciwko tobie. Czasem wymagane zabezpieczenie może wynosić tylko 0.5%. Miej świadomość, że w tradingu przy użyciu dźwigni, twoje straty mogą być większe niż początkowa wpłata i możesz stracić znacznie więcej pieniędzy niż zainwestowałeś. Kwota początkowego zabezpieczenia może wydawać się mała w porównaniu z wartością kontraktu na walutę zagraniczną lub na instrument pochodny, ponieważ termin "lewarowania" albo "dźwigni" jest używane w ciągu całej inwestycji. Relatywnie nieznaczące ruchy rynkowe będą miały proporcjonalnie duży wpływ na kwoty wkładu albo na kwoty które zamierzasz włożyć. Może to działać z korzyścią dla ciebie, lub przeciwko tobie. Wspierając swoją pozycję, możesz osiągnąć stratę obejmującą całą początkową rezerwę i wszystkie dodatkowe kwoty wpłacone do Firmy. Jeśli rynek zacznie przesuwać się w kierunku odwrotnym do twoich pozycji, i/albo kwota wymaganej rezerwy zwiększy się, wtedy Firma może wymagać od Ciebie natychmiastowej wpłaty dodatkowych sum pieniędzy aby uzyskać wsparcie dla pozycji. Nie spełnienie tego wymagania wpłaty dodatkowych sum pieniędzy może skutkować zamknięciem pozycji przez Firmę, a ty będziesz odpowiedzialny za straty albo brak funduszy wiążący się z nimi..

1.2 Zlecenia i Strategie redukcji ryzyka

Złożenie określonych zleceń (na przykład, zleceń "stop-loss", jeśli pozwala na to lokalne prawo, albo zleceń "stop-limit"), które ograniczają maksymalną kwotę strat, może być nieefektywne jeśli sytuacja rynkowa sprawia, że wykonanie takich zleceń jest niemożliwe (na przykład ze względu na brak płynności rynku). Dowolne strategie które używają kombinacji pozycji, na przykład, "spread" i "straddle" mogą nie być mniej ryzykowne niż te połączone z pozycjami "long" oraz "short"..

2. Dodatkowe ryzyka związane z transakcjami w walutach zagranicznych i instrumentach pochodnych

2.1 Warunki wejścia w kontrakty

Musisz uzyskać od brokera szczegółowe informacje o warunkach wejścia w kontrakty i inne związane z tym zobowiązania (na przykład, na temat okoliczności w których mogą zostać nałożone zobowiązania aby przeprowadzić lub zaakceptować dostawę dowolnego instrumentu w ramach kontraktu futures, albo w przypadku opcji, informacji o datach wygaśnięcia i o ograniczeniach czasowych dla wykonania opcji). W określonych okolicznościach, giełda albo izba rozrachunkowa może zmienić wymagania nierozliczonych kontraktów (wliczając cenę wykonania), aby odzwierciedlić zmiany w rynku tego instrumentu.

2.2 Zawieszenie albo ograniczenie handlu. Korelacja cenowa

Szczególne sytuacje rynkowe (na przykład płynność) i/lub reguły operacyjne niektórych rynków (na przykład, zawieszenie handlu w odniesieniu do kontraktów lub miesięcy kontraktów, ze względu na przekrocznie limitów zmian cen) może zwiększyć ryzyko poniesionych strat, ponieważ wykonywanie transakcji na pozycjach wyrównawczych/kompensujących staje się trudne lub niemożliwe. Straty mogą być wyższe gdy sprzedasz opcje. Nie zawsze istnieje dobrze ugruntowane połączenie między cenami instrumentu i instrumentu pochodnego. Brak ceny benchmarkowej dla instrumentu może sprawić, że wyznaczenie "prawidłowej wartości" będzie niemożliwe.

2.3 Wpłacone fundusze i ich własność

Powinieneś zaznajomić się z instrumentami ochronnymi, wewnątrz ograniczeń Instrumentu Finansowego złożonego przez Ciebie w formie gotówki albo innych środków, gdy wykonujesz operacje albo wewnątrz kraju albo za granicą, szczególnie jeśli utrata płynności lub bankructwo firmy dealingowej mogłoby sprawić problemy. Zakres w jakim możesz uzyskać zwrot twojej gotówki lub innych instrumentów jest regulowany przez prawo i przez lokalne standardy krajowe w któej Kontrahent prowadzi swoją działalność.

2.4 Opłaty prowizyjne oraz inne

Przed wzięciem udziału w jakiejkolwiek transakcji handlowej powinienieś zapoznać się ze wszystkimi szczegółami opłat prowizyjnych, wynagrodzeń i innych opłat które będziesz musiał zapłacić. Te wydatki będą wpływały na twój wynik finansowy netto (zysk lub stratę)..

2.5 Transakcje w innych jurysdykcjach

Wykonanie transakcji na rynkach podlegających innym jurysdykcjom, wliczając rynki formalnie włączone do twojego wewnętrznego rynku, może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Regulacje wymienionych rynków mogą różnić się od twojego rynku w różnym stopniu ochrony inwestorów (włączając w to niższy poziom ochrony). Twój lokalny nadzór finansowy nie będzie zdolny aby zastosować wymagane zasady zgodności z regułami okreśłonymi przez władze nadzorcze albo rynki w innych jurysdykcjach w których wykonujesz transakcje.

2.6 Ryzyko walutowe

Na zyski i straty z transakcji w kontraktach re-denominowanych w obcej walucie która różni się od waluty twojego konta wpływają fluktuacje cen wymiany walut konwertowanych z waluty kontraktu na walutę konta.

2.7 Ryzyko płynności

Ryzyko płynności wpływa na twoje możliwości tradingowe. To ryzyko które polega na tym, że CFD albo inny instrument nie może być kupowany lub sprzedawany w czasie w którym chcesz handlować (aby uniknąć strat, albo aby zapewnić zysk). Dodatkowo, rezerwa którą musisz utrzymywać jako wpłata dla prowidera kontraktu CFD jest wyliczana codziennie zgodnie ze zmianami wartości podstawowego instrumentu CFDs który trzymasz. Ta rekalkulacja (rewaluacja) wytwarza redukcję wartości w porównaniu z waluacją z poprzedniego dnia i wymaga od ciebie natychmiastowej zapłaty gotówki dostawcy kontraktu CFD aby odtworzyć rezerwę pozycji i pokryć stratę. Jeśli nie możesz dokonać płatności, wówczas dostawca CFD może zamknąć twoją pozycję niezależnie od tego czy zgadzasz się z tym postępowaniem. Musisz pogodzić się z tą stratą, nawet jeśli cena instrumentu bazowego wróci do poprzedniego poziomu. Istnieją dostawcy kontraktów CFD likwidują wszystkie twoje pozycje CFD jeśli nie posiadasz wymaganej rezerwy, nawet jeśli jedna z tych pozycji wykazuje zysk na tym etapie. Aby utrzymać twoje otwarte pozycje, musisz zezwolić twojemu dostawcy CFD na pobieranie dodatkowych płatności (zazwyczaj z twojej karty kredytowej), według jego uznania, kiedy jest to wymagane w przypadku wezwań margin call. W szybko poruszającym się, zmiennym rynku można w ten sposób łatwo uzbierać wysoki rachunek na twojej karcie kredytowej.

2.8 Limity "Stop loss"

Aby ograniczyć straty wielu dostawców CFD oferuje tobie możliwość ustanowienia limitów ‘stop loss’. Zamykają one automatycznie twoje pozycje kiedy osiągną one wybrany przez ciebie limit ceny. Istnieją jednak pewne okoliczności w których limit ‘stop loss’ jest nieefektywny, na przykład w sytuacji gwałtownych zmian cenowych albo zamknięcia rynku. Limity stop loss nie zawsze mogą uchronić cię przed stratami.

2.9 Ryzyko wykonania transakcji

Ryzyko wykonania transakcji jest związane z faktem, że transakcje nie są wykonywane natychmiastowo. Na przykład, może istnieć opóźnienie między chwilą w której dokonujesz zlecenia, a momentem w którym jest ono wykonywane. W tym czasie rynek może przesunąć się przeciwko tobie. W rezultacie twoje zlecenie nie zostanie wykonane po cenie jakiej oczekiwałeś. Niektórzy dostawcy CFD pozwalają na dokonywanie transakcji nawet gdy rynek jest zamknięty. Pamiętaj, że ceny dla tych transakcji mogą różnić się znacząco od ceny zamknięcia instrumentu bazowego. W wielu przypadkach, spread może być także większy niż wtedy, gdy rynek jest otwarty.

2.10 Ryzyko kontrahenta

Ryzyko kontrahenta polega na tym, że dostawca dostarczający CFD (to znaczy kontrahent) może zbankrutować, nie będąc zdolnym do spełnienia swoich zobowiązań finansowych. Jeśli twoje fundusze nie będą odpowiednio oddzielone od funduszy dostawcy CFD i dostawca CFD zmaga się z finansowymi trudnościami, wówczas istnieje ryzyko, że możesz nie odzyskać od niego swoich pieniędzy.

2.11 Systemy tradingowe

Większość typowych "głosowych" i elektronicznych systemów tradingowych używa urządzeń komputerowych do przesyłania zleceń, bilansowania operacji, rejestracji i rozliczania transakcji. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektronicznych i systemów informatycznych, mogą one ulec chwilowym awariom lub błędom w działaniu. Twoje szanse pokrycia określonych strat mogą zależeć od ograniczeń w odpowiedzialności zależnych od systemów tradingowych dostawcy, rynków, centrów rozliczeniowych i/lub firm maklerskich. Te ograniczenia mogą się od siebie różnić; w związku z tym powinieneś zasięgnąć szczegółowych informacji od brokera na ten temat.

2.12 Trading elektroniczny

Trading wykonywany przy użyciu Elektronicznych Sieci Komunikacyjnych może różnić się nie tylko od tradycyjnego rynku "otwartego-głosowego", ale także od handlu w którym wykorzystywane są inne systemy tradingowe. Jeśli wykonujesz jakiekolwiek transakcje w Elektronicznych Sieciach Komunikacyjnych, podejmujesz ryzyko związane z takimi systemami, włączając w to ryzyko błędów w działaniu sprzętu albo oprogramowania. Błędy systemowe mogą skutkować następującymi problemami: Twoje zlecenie może nie być wykonane zgodnie z instrukcjami; zlecenie może być w ogóle nie wykonane; może nie być możliwe ciągłe otrzymywanie informacji o twoich pozycjach albo spełnienie wymagań utrzymania rezerwy.

2.13 Operacje over-the-counter

W niektórych jurysdykcjach, firmom pozwala się na wykonywanie operacji over-the-counter. Twój broker może działać jako kontrahent w takich operacjach. Szczególna właściwość takich operacji leży w szczegółowości albo niemożliwości zamknięcia pozycji, ocenie wartości, albo determinacji właściwej ceny lub oceny ryzyka. Z wymienionych powodów, te operacje mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. Regulacje odpowiadające za operacje over-the-counter mogą być mniej wymagające lub obejmować konkretne akty prawne. Powinieneś zaznajomić się z tymi zasadami i wiążacym się z nimi ryzykiem, przed wykonaniem takich operacji.