เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เมื่อลงทะเบียนกับ po.trade ลูกค้าต้องให้รายละเอียดที่ระบุตัวตน รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

1.1 ข้อมูลลูกค้าที่บริษัทจัดเก็บและบันทึก ได้แก่ อีเมล รหัสผ่านที่เข้ารหัส ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

2. ลูกค้ารับรองว่าจะให้ข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และไม่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระบุตัวตน ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีและไม่ว่ากรณีใดก็ตามต้องไม่เกิน 30 วันนับจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว

2.1 บริษัทอาจใช้รายละเอียดของลูกค้าที่ให้ไว้และ/หรือข้อมูลที่จะให้ระหว่างการทำกิจกรรมกับ po.trade เพื่อส่งเนื้อหาโฆษณาของบริษัทให้กับลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะยกเลิกการทำเครื่องหมายอนุญาตเพื่อไม่ให้บริษัททำเช่นนั้น ซึ่งสามารถยกเลิกได้เมื่อ (1) เปิดบัญชี หรือ (2) เมื่อได้รับเนื้อหาโฆษณาดังกล่าว หรือ (3) เข้าสู่ระบบและไปที่บัญชีของฉัน > รายละเอียดโปรไฟล์ ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลไปที่ support@pocketoption.com เพื่อขอให้บริษัทหยุดการส่งเนื้อหาโฆษณา หลังจากลบเครื่องหมายอนุญาตดังกล่าวและ/หรือส่งอีเมลไปยังบริษัท บริษัทจะหยุดส่งเนื้อหาโฆษณาให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

2.2 รายละเอียดของลูกค้าที่ให้ไว้และ/หรือจะให้ระหว่างการทำกิจกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทอาจนำไปเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามขอบเขตขั้นต่ำที่กำหนด

2.3 บริษัทสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับเกี่ยวกับลูกค้าในสื่อโฆษณาใดๆ

3. อ้างอิงตามเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัทอาจร้องขอให้ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่ให้เอกสารดังกล่าว บริษัทสามารถระงับบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ รวมถึงการปิดบัญชีอย่างถาวรตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้โดยที่ไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิข้างต้น บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธการเปิดบัญชีสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม

4. ในกรณีที่บุคคลลงทะเบียนกับ po.trade ในนามของบริษัทหรือลูกค้าขององค์กรธุรกิจอื่น การลงทะเบียนนั้นจะถือเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ซึ่งถือว่าบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ผูกพันบริษัทหรือลูกค้าขององค์กรธุรกิจอื่นๆ

5. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกค้าเก่า เว้นแต่ลูกค้าจะอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หรือเว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เฉพาะพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการจัดเก็บไว้ในสื่อจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสื่อจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพตามกฎหมายที่บังคับใช้

6. ลูกค้าตกลงและยืนยันว่าบริษัทอาจใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือใช้ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและบริษัท

7. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบ บริษัทอาจทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งและโดยการลงนามในที่นี้ นอกจากนี้ลูกค้าเห็นด้วยว่าบริษัทไม่มีข้อผูกมัดหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าเกี่ยวกับการทบทวนหรือตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

8. บริษัทจะใช้มาตรการขั้นตอนการป้องกันข้อมูลที่ทันสมัยและทำการอัปเดตเป็นครั้งคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของลูกค้า

9. เมื่อลงทะเบียนกับ po.trade ลูกค้าจะถูกขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้งในอนาคต รวมถึงการทำธุรกรรมและการใช้บริการของบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการดำเนินการกับ po.trade ห้ามมิให้ลูกค้าแชร์รายละเอียดการลงทะเบียน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) กับบุคคลอื่นหรือองค์กรธุรกิจอื่นโดยเด็ดขาด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงการใช้งานที่ต้องห้ามและการใช้งานที่ไม่มีการป้องกัน) หรือการจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว รวมถึงการใช้งานโดยบุคคลที่สามไม่ว่าลูกค้าจะรับทราบหรือได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือไม่ก็ตาม

10. การใช้งาน po.trade ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าว รวมทั้งการตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ใช้งานบัญชีของตนเองจริง

11. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททราบทันที

12. บริษัทไม่จัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลบัตรเครดิต

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ Payment Card Industry Security Standards Council รายละเอียดของบัตรลูกค้าจะได้รับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยโดยใช้ Transport Layer Security — TLS 1.2 และแอปพลิเคชันเลเยอร์กับอัลกอริทึม AES และคีย์ความยาว 256 บิต

13. คุกกี้

คำนิยาม - คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งมักมีตัวระบุข้อมูลไม่ซ้ำกัน คุกกี้จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือมือถือของคุณ (ในที่นี้เรียกว่า «อุปกรณ์») เบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของอุปกรณ์เพื่อติดตามการใช้งานไซต์ เว็บไซต์อาจจะส่งคุกกี้ไปที่เบราว์เซอร์ของคุณหากการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตคุกกี้ แต่เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะอนุญาตให้เว็บไซต์เข้าถึงแค่คุกกี้ที่ส่งถึงคุณแล้วเท่านั้น ไม่ใช่คุกกี้ที่เว็บไซต์อื่นส่งถึงคุณ หลายเว็บไซต์ทำเช่นนี้เมื่อมีผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อติดตามกระแสทราฟฟิกออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกกำหนดค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าเบราว์เซอร์

นโยบายคุกกี้ของเรา - ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ po.trade หน้าที่ดูจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของลูกค้าพร้อมกับคุกกี้ คุกกี้ที่เก็บไว้จะช่วยตรวจสอบเส้นทางที่ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและระบุการเข้าชมเว็บไซต์และหน้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยไม่เปิดเผยตัวตน อย่างไรก็ตาม บริษัทปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าด้วยการไม่จัดเก็บชื่อของลูกค้า รายละเอียดส่วนบุคคล อีเมล และอื่นๆ การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและปัจจุบันมีการใช้งานโดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่ คุกกี้ที่จัดเก็บไว้ช่วยให้ลูกค้าใช้งานเว็บไซต์ po.trade ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการอนุญาตให้บริษัทเรียนรู้ว่าข้อมูลใดมีคุณค่าต่อลูกค้ามากกว่า และข้อมูลใดไม่มีคุณค่าต่อลูกค้า

14. แอปมือถือสามารถรวบรวมสถิติแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งโดยนิรนามได้.