Ο βελτιστοποιημένος κινητήρας απόδοσης γραφημάτων μειώνει τον χρόνο φόρτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 25%.

Πολιτική απορρήτου

1. Kατά την εγγραφή του στην po.trade, ο πελάτης θα πρέπει να της παράσχει ορισμένα στοιχεία ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

1.1 Η Εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει τα εξής δεδομένα πελατών: email, κρυπτογραφημένο κωδικό πρόσβασης, όνομα και διεύθυνση του πελάτη.

2. Ο πελάτης δεσμεύεται να παράσχει αληθείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και υποχρεούται να μην υποδυθεί κάποιο άλλο πρόσωπο ή νομική οντότητα. Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία αμέσως και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο 30 ημερών από τη μεταβολή σε αυτά τα στοιχεία.

2.1 Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν ή/και θα παρασχεθούν στην Εταιρεία από τον πελάτη κατά τη δραστηριότητά του στην po.trade μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή διαφημιστικού περιεχομένου της Εταιρείας προς τον πελάτη, εκτός αν ο πελάτης αποεπιλέξει τη σήμανση ότι επιτρέπει στην Εταιρεία να το πράξει. Η αποεπιλογή αυτή μπορεί να γίνει (i) κατά το άνοιγμα λογαριασμού, (ii) κατά τη λήψη αυτού του διαφημιστικού περιεχομένου ή (iii) με τη σύνδεση και μετάβαση στην ενότητα Ο λογαριασμός μου > Προσωπικά στοιχεία. Ο πελάτης μπορεί επίσης να στείλει στην Εταιρεία ανά πάσα στιγμή e-mail στο support@pocketoption.com, ζητώντας της να διακόψει την αποστολή διαφημιστικού περιεχομένου. Η προαναφερθείσα αποεπιλογή ή/και λήψη του email από την Εταιρεία, την υποχρεώνει να σταματήσει την αποστολή διαφημιστικού περιεχομένου προς στον πελάτη εντός εφτά εργάσιμων ημερών .

2.2 H Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει σε δημόσιες αρχές τα στοιχεία που της παρείχε ή/και θα της παράσχει ο πελάτης κατά τη δραστηριοποίησή σου στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία θα προβεί σε αυτήν τη γνωστοποίηση μόνο αν απαιτείται να το πράξει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό ή δικαστική εντολή και στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό.

2.3 Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μη εμπιστευτικές πληροφορίες του πελάτη σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό.

3. Ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση συναλλαγών στον ιστότοπο, μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη να υποβάλει ορισμένα έγγραφα ταυτοποίησης και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από την Εταιρεία. Εάν δεν της παράσχει αυτά τα έγγραφα, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παγώσει τον λογαριασμό του πελάτη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα καθώς και να κλείσει μόνιμα τον λογαριασμό. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να αρνηθεί να ανοίξει λογαριασμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

4. Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο εγγραφεί στην po.trade εκ μέρους μιας εταιρείας ή άλλης επιχειρηματικής οντότητας, αυτή η εγγραφή θα θεωρείται ότι εκπροσωπείται από αυτό το άτομο και ότι αυτό το άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει την εταιρεία ή άλλη επιχειρηματική οντότητα.

5. Η Εταιρεία δεν θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες των πελατών της και των πρώην πελατών της, εκτός αν ο πελάτης έχει συναινέσει γραπτώς στην αποκάλυψή τους ή εκτός αν αυτή η αποκάλυψη απαιτείται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ή απαιτείται προκειμένου να επαληθευτεί η ταυτότητα του πελάτη. Οι πληροφορίες των πελατών μεταβιβάζονται μόνο στους υπαλλήλους της Εταιρείας που ασχολούνται με τους λογαριασμούς των πελατών. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα φυλάσσονται σε ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα φύλαξης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Ο πελάτης επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που αφορούν τον λογαριασμό του πελάτη και τις συναλλαγές του πελάτη θα διατηρούνται από την Εταιρεία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας.

7. Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Εταιρεία μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγχει και να εξετάζει οποιαδήποτε πληροφορία της παρέχεται από τον πελάτη, για οποιοδήποτε σκοπό. Δηλώνεται εμφανώς και με την υπογραφή του παρακάτω ο πελάτης συμφωνεί επίσης ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ούτε ευθύνη απέναντί του η οποία απορρέει από την προαναφερθείσα εξέταση ή έλεγχο των πληροφοριών.

8. Η Εταιρεία θα λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών προστασίας δεδομένων και την ενημέρωσή τους κατά καιρούς με σκοπό την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και των λογαριασμών των πελατών.

9. Κατά την εγγραφή του στην po.trade, ο πελάτης θα κληθεί να επιλέξει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης τα οποία θα χρησιμοποιεί σε κάθε μελλοντική του σύνδεση, καθώς και για τη διενέργεια συναλλαγών και τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας. Για την προστασία του απορρήτου του πελάτη και των εργασιών του στην po.trade, η κοινοποίηση των στοιχείων εγγραφής (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης) από τον πελάτη σε άλλα πρόσωπα ή επιχειρηματικές οντότητες, απαγορεύεται αυστηρά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί στον πελάτη λόγω ακατάλληλης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της απαγορευμένης και μη προστατευόμενης χρήσης) ή φύλαξης αυτού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης από τρίτον και είτε γίνεται εις γνώση ή όχι του πελάτη είτε κατόπιν εξουσιοδότησης ή όχι του πελάτη.

10. Η όποια χρήση της po.trade με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του πελάτη είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η Εταιρεία δεν θα καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τέτοια χρήση, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης ότι ο πελάτης ενεργεί όντως για λογαριασμό του..

11. Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει πάραυτα την υπηρεσία πελατών της Εταιρείας για οποιαδήποτε υποψία μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του.

12. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει ούτε συλλέγει δεδομένα πιστωτικών καρτών.

12.1 Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου Προτύπων Ασφάλειας του τομέα καρτών πληρωμής (Payment Card Industry Security Standards Council), τα στοιχεία των καρτών των πελατών προστατεύονται μέσω της χρήσης πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης διακινούμενων δεδομένων — TLS 1.2 και επίπεδο εφαρμογών με αλγόριθμο AES και μήκος κλειδιού 256 bit.

13. Cookies:

Ορισμός: Cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, τα οποία αποστέλλονται στον περιηγητή του υπολογιστή ή του κινητού σας (αναφερόμενα εδώ ως «συσκευή») από τον υπολογιστή μιας ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου. Μια ιστοσελίδα μπορεί να στέλνει το δικό της cookie στον περιηγητή σας αν το επιτρέπουν οι προτιμήσεις του περιηγητή σας, αλλά για την προστασία του απορρήτου σας ο περιηγητής σας επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει ήδη και όχι στα cookies που σας έχουν στείλει άλλες ιστοσελίδες. Πολλές ιστοσελίδες το κάνουν αυτό κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα τους για να παρακολουθούν τη ροή επισκεψιμότητας σε απευθείας σύνδεση. Ένας πελάτης μπορεί να επιλέξει να ρυθμίσει τον περιηγητή του να απορρίπτει τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις ή τις προτιμήσεις του περιηγητή.

Η πολιτική μας για τα cookies: Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης στην ιστοσελίδα της po.trade, γίνεται λήψη των προβαλλόμενων σελίδων καθώς και των cookies, στη συσκευή του πελάτη. Tα cookies που αποθηκεύονται βοηθούν στον καθορισμό της διαδρομής που ακολούθησε ο πελάτης για να φτάσει στη σελίδα μας και χρησιμοποιούνται για την ανώνυμη αναγνώριση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων στην ιστοσελίδα και τις πιο δημοφιλείς σελίδες. Ωστόσο, η Εταιρεία προστατεύει το απόρρητο του πελάτη καθότι δεν αποθηκεύει τα ονόματα, τα προσωπικά στοιχεία , τα email κλπ πληροφορίες των πελατών. Η χρήση των cookies αποτελεί πρότυπο του κλάδου και χρησιμοποιείται σήμερα στις περισσότερες γνωστές ιστοσελίδες. Τα αποθηκευμένα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα της po.trade να είναι φιλικότερη και αποτελεσματικότερη για τους πελάτες, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα στην Εταιρεία να μαθαίνει ποιες πληροφορίες εκτιμώνται περισσότερο από τους πελάτες και ποιες όχι.

14. Η εφαρμογή για κινητά μπορεί να συγκεντρώσει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τις εγκατεστημένες εφαρμογές.