موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-02-13 20:17:24
Besides the bug here and there with the app, I am really liking the ease of use and options trading.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-13 16:56:41
Excellent service and trustworthy platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-12 20:33:24
Good Binary options trading platform where services are very quick and withdrawls also very fast.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-12 18:07:31
AMAZING
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 15:46:13
PO TRADE is very good broker .Fast deposit and withdrawls ..Customer support is top notch..Uid - 36507674
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 11:34:28
I HAVE WITHDRAW 200$ BUT IN MY PO TRADE ID 689$ AVAILBLE ON THAT TIME BUT MY WITHDRAWAL DECLINED VERY DISAPPOINTED
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 09:15:12
I recieved a mail saying you have got a gift of 75$ bonus direct to your account. I tried to claim it but than it got disappeared. I try to contact customer service they told md it was created to your account and was used.
I checked every single transaction, gift history, purchase i claimed, bonus I claimed I didn't find it anywhere.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 06:30:06
Love this app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 02:09:28
Too laggy.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-10 20:04:53
I love PO
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید